Trygghetsteam och Värdegrundsgrupp

kompisagenterna.jpeg

Värdegrundsarbete

Skolans trygghetsteam arbetar mot mobbing och har arbetsformen supportergrupper som ett av sina främsta verktyg. Modellen teamet arbetar efter står för systematik, en ”hela-skolan-ansats”, ett gott skolklimat och att eleverna görs delaktiga. Trygghetsteamet består av tre lärare, kurator och speciallärare. Teamet träffas 1 gång per vecka.  De hjälps åt med att gå in i klasserna och t.ex. skapa supportergrupper kring utsatta elever, hålla undervisning så att lärarna får möjlighet att hålla samtal eller så håller trygghetsteamets medlemmar i samtalen. Helt enligt vem som har lämpligaste relationerna med eleverna.

Skolan värdegrundsgrupp har vid höstterminsstart 2022 fortsatt arbetet med att ytterligare förebygga risker för kränkande och/eller diskriminerande incidenter. Gruppen består av representanter från fritidshem och skola. Gruppen har ett tätt samarbete med skolans skolbibliotekarie och skolsköterska som har specialkunskap inom nätvett. Värdegrundsgruppen samarbetar med skolans Trygghetsteam.  Exempel på aktiviteter värdegrundsgruppen arbetar med: ”kompisagenter” på skolan (elevgrupp som arbetar utifrån uppdraget att främja sociala relationer samt utföra rastaktiviteter tillsammans med våra rastpedagoger), kompisvecka, utveckling av vår nätvettsplan, utvärdering och utveckling av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.  Arbetet riktar sig mot elever, vårdnadshavare och kollegor.

Barn gör rätt om de kan

Publicerad 2022-02-02, Uppdaterad 2023-09-21