Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2020/2021 finns följande:

Språkutveckling

Målsättning

 • Alla elever ska klara kunskapskraven i år 3 och år 6 i Sv och SvA
 • Alla elever ska utmanas utifrån sin nivå och lägstanivån ska höjas

Önskad effekt

 • Att alla elever får en förbättrad läs- och begreppsförståelse för att ha möjlighet att klara kunskapskraven i alla ämne
 • Att eleverna känner sig trygga i att uttrycka sig i tal och skrift
 • Att undervisningen präglas av en kommunikativ miljö

Så här ska vi arbeta i elevgruppen

 • Arbeta med ord och begrepp i alla ämne
 • Läsa kontinuerligt i varje grupp, både högläsning och enskild läsning
 • Arbeta med olika uttrycksformer ; drama,  musik, bild, film för att förstärka språket

Motivation och meningsfullhet

Målsättning

 • Förbättra resultaten i elevenkäten gällande; ”jag känner mig stressad över skolarbetet”,  "skolarbetet gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer” och ”jag trivs på rasterna”
 • Att eleverna stannar kvar i högre ålder på fritidshemmet

Önskad effekt

 • Att eleverna i år 4-6 på fritidshemmet stannar kvar längre, och finner det meningsfullt att vara där
 • Att eleverna känner mer välbefinnande och mindre stress
 • Att eleverna har mer engagemang och egen drivkraft i uppgifterna
 • Att eleverna är aktiva och får rekreation på rasterna

Så här ska vi arbeta i elevgruppen

 • Arbeta med pedagogiska planeringar där eleverna är delaktiga
 • Arbeta efter den magiska 7:an
 • Arbeta med tydlig och positiv feedback
 • Undervisningen ska innehålla inslag av rörelse, massage, mindfulness, avslappning, walk& talk etc för att balansera elevernas teoretiska vardag
 • Arbeta med inslag av kooperativt lärande
 • Arbeta digitalt i undervisningen
 • Arbeta med lärande lek på fritidshemmet
 • Erbjuda planerade rastaktiviteter

Övriga prioriteringar under läsåret

 • Digitaliseringen - att fördjupa arbetet med en digitaliserad undervisning
 • Arbeta med Grön Flagg
 • Integration
 • Ytterligare utveckla samverkan mellan åldersgrupperna för att ena skolorna och skapa gemenskap
 • Fortsätta utveckla den kollegial samverkan
Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2022-02-21