Elevdelaktighet och elevinflytande

Efter att ha haft elevdelaktighet och elevinflytande som fokusområden i två år är det nu dags för mig som ansvarig förstelärare för området att knyta ihop säcken men också att blicka framåt. Under perioden har vi arbetat kollegialt, lärt av varandra, delat med oss och tänkt nytt. Arbetet har gått framåt och vi kan se en positiv utveckling på skolan på såväl informellt och formellt plan.

På skolan arbetar vi med delaktighet och inflytande genom att:

  • Ha en idébank med tips på elevdelaktighet och elevinflytande i undervisningens olika delar.
  • Ha tydliga riktlinjer för skolans demokratiarbete. 
  • Ha en gemensam dagordning och struktur på alla våra råd som skapar igenkänning för eleverna.
  • Ha en gemensam demokratitimme på schemat varje vecka med ett rullande fyraveckorsschema där klassråd, elevråd och andra råd finns inlagda. 
  • Göra eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen

Genom att låta lärarna på skolan svara på en enkät kan vi se följande utveckling efter 2 år: 

  • Alla tycker att deras klassrum präglas av mer elevdelaktighet och elevinflytande idag. 
  • Allt fler arbetar idag med att få eleverna delaktiga i undervisningens olika delar. 
  • Alla klasser har nu regelbundna klassråd. 
  • Vi har nu ett fungerande och regelbundet elevråd. 

Vi som arbetar inom skolan är skyldiga att ge elever inflytande. Det finns beskrivet i både skollag och läroplan. Forskning visar att elever känner ökad glädje och tillfredsställelse när de görs delaktiga i undervisningen och att deras motivation för att lära sig ökar vilket leder till bättre resultat för eleverna. Elevdelaktighet och elevinflytande ska därför vara en naturlig och återkommande del av skolan och undervisningen.

Skolan ska förmedla kunskap och värden. Men i det demokratiska uppdraget ingår även att eleverna tillägnar sig faktiska kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och utvecklar förmågor för att aktivt kunna verka i och för demokratin. Det handlar också om att de får möjligheter att göra sina röster hörda och genom detta ges tillfälle att utöva inflytande över sitt lärande. 

 

Maria Åkesson
Förstelärare Löderups och Köpingebro skola

Publicerad 2019-08-28, Uppdaterad 2023-11-09