Information

Ystads kommun anordnar skolskjuts till och från skolan/hållplatsen i årskurs F–9 (ej inom Ystads tätort) med utgångspunkt från att eleven har sin folkbokföringsadress och skolgång i Ystads kommun.

Ansökan om skolskjuts kan göras i samband med:           

  • färdvägens längd
  • trafikfarlig väg
  • funktionsnedsättning (intyg krävs)
  • växelvis boende
  • särskild omständighet

 

Färdvägens längd

För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-cykel- eller bilväg) från folkbokföringsadressen till av kommunen anvisad skola/hållplats, överstiga:

  • Årskurs F – 3       1,5 km
  • Årskurs 4 – 6       2,5 km
  • Årskurs 7 – 9       3,5 km

 

Växelvis boende

Skolskjuts vid växelvis boende beviljas då båda vårdnadshavarna bor inom Ystads kommun och en av vårdnadshavarna bor inom skolskjutsområdet för garantiskolan. Ystads kommun beviljar skolskjuts i form av reskort vid växelvis boende om det inte går att resa med de befintliga skolskjutsturerna.

 

Skolskjutsområden för F-klass till och med årskurs 6

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska vilken skola de vill gå i. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Väljer vårdnadshavare och barn en skola som inte är garantiskolan (den skola som kommunen väljer att placera eleven utefter folkbokföringsadress) beviljas barnet normalt sätt inte skolskjuts, eftersom det blir ekonomiska och/eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Ystads kommun har skolskjutsområden som är beräknade utefter folkbokföringsadress och garantiskola. Detta innebär att skolskjuts erbjuds till den skola som finns inom det skolskjutsområde som eleven är folkbokförd i.  Se karta över befintliga skolskjutsområde 

Skolor inom skolskjutsområden: 

1. Svarteskolan 
2. Sövestad skola
3. Hedeskoga skola
4. Köpingebro skola
5. Löderup skola
6. Källan skola (gäller elever i Förskoleklass till och med årskurs 3)

 

Skolskjuts för elever i årskurs 7 till och med 9

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i årskurs 7-9, i såväl kommunal som fristående skola, får det i form av Skånetrafikens reskort till regiontrafiken. (Detta gäller elever som bor i eller strax utanför Svarte, Skårby, Bjäresjö, Sövestad, St Herrestad, Köpingebro, Nybrostand, Glemmingebro, Ingelstorp, samt Löderup som kan nyttja Skånetrafikens tåg eller bussar.) För elever i årskurs 7-9 i fristående skolor gäller mätning från folkbokföringsadressen till närmaste kommunala högstadieskola. Reskorten skickas hem i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna tills reskorten är erhållna. Ingen ansökan krävs!

För elever i årskurs 7-9 som inte kan åka med regiontrafiken erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs! Klicka här för att komma till ansökan.

 

Skolskjutsansökan

Skolskjutsansökan görs via vår digitala e-tjänst. Skolskjutsansökan görs en gång under skolgången F-klass till och med årskurs 6 och ska endast göras inför det läsår skolskjutsen ska nyttjas. Beslutet kvarstår till och med årskurs 6 om inget annat angivets i beslutet. Vid förändringar av folkbokföringsadress eller skola kan skolskjutsen upphöra. Ansökningar som inkommer under läsåret får räkna med en handläggningstid på upp till två veckor.

För att underlätta skolskjutsplaneringen inför nytt läsår önskas skolskjutsansökan senast 4/5.

 

Skolskjuts för anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan

Elever som går i anpassade grund- eller gymnasieskolan och är i behov av skolskjuts, kontaktar respektive rektor.

 

Resebidrag/inackorderingsbidrag Gymnasiet

Studenter som är i behov av resebidrag eller inackorderingsbidrag ansöker på kommunens digitala e-tjänst. Ystads kommun e-tjänster

Behov av kontakt med handläggare var god maila: reseochinackorderingsbidrag@ystad.se

 

Olycksfall i grundskola

Vid olycksfall i grundskola kan man få tillfällig skolskjuts (taxi). Kontakta Protector (kommunens försäkringsbolag), tel 08-410 637 00 eller E-post: skador@protectorforsakring.se. Hämta skadeanmälan på deras hemsida https://www.protectorforsakring.se.

Publicerad 2018-03-28, Uppdaterad 2024-04-23