Modersmålsstöd i förskolan

 

Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitetsutveckling. I förskolan ska varje barns språkutveckling stimuleras och förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans arbete med att stödja barnets språkliga utveckling på modersmålet kallas modersmålsstöd. Modersmålsstödet kan ges på olika sätt. Förskolan anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov, för att medverka till barnens utveckling av modersmålet. Flerspråkig personal och lärare i modersmålsstöd kan fungera som resurser i verksamheten. Också barnens föräldrar är en tillgång och resurs för förskolan. Det är förskolans rektor som beslutar om hur modersmålsstödet ska utformas på förskolan.

Nationella minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk säger att de nationella minoritetsspråken ska Förskolebarn arbetarskyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. I Ystads kommun kan förskolans rektor ansöka om att få tillgång till modersmålslärare som en extra resurs i arbetet med modersmålsstöd för de nationella minoritetsspråken. Läraren kan då fungera konsultativt för personalgruppen, eller ta del i det språkstödjande arbetet i barngrupper som har barn som tillhör nationella minoriteter, från det att barnen fyllt tre år. En förutsättning är att det finns anställda modersmålslärare i det aktuella språket i kommunen.

Publicerad 2022-11-07, Uppdaterad 2023-08-18