Om uppdraget

De nationella kriterierna för att utses till förstelärare är att Du: 

 • Är legitimerad lärare
 • Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • Även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Rektor ansvarar för det pedagogiska ledarskapet i skolan. Många rektorer låter förstelärare leda och handleda i utvecklingsuppdrag. Det kan innebära att planera, organisera och leda utvecklingsprocesser som berör flera eller all personal på skolan. För att ett sådant upplägg ska fungera och ge resultat är det viktigt med gemensamma mål och en tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och förstelärare.

För att nå framgång med förstelärares uppdrag behöver det vara tydligt utformat och anpassat efter lokala behov. Utgångspunkten är utvecklingsområden identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Lärare själva har en nyckelroll för att utveckla skolan. Genom att låta förstelärare möjliggöra lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning ökar möjligheten till bestående och långsiktiga förändringar på skolan. Eftersom förstelärare undervisar har de dessutom en stor kännedom om den egna skolans inre förhållanden. Det har visat sig framgångsrikt när förstelärare handleder och driver kollegialt lärande inom exempelvis matematiklyftet eller läslyftet.

-Skolverket-

Att arbeta som förstelärare i Ystads kommun innebär ett vidgat uppdrag med ökade krav och förväntningar att bidra till att eleverna i Ystads kommun når sin fulla potential. Försteläraren är en förebild för elever såväl som kollegor och driver sin undervisning utifrån rådande styrdokument samt kommunens/enhetens fokusområden.

Som förstelärare i Ystads kommun kan det bl.a. ingå att:

 • Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen
 • Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet
 • Främja en mer likvärdig undervisning
 • Initiera förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik
 • driva egen professionsutveckling
 • Delta i kommunövergripande nätverksträffar 
 • Genomföra litteraturstudier
 • Skriva blogg, #gilla_våga_dela

En regelbunden dialog mellan rektor och förstelärare är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Det är också viktigt att försteläraren får goda möjligheter att förbereda, genomföra och följa upp sina uppdrag eftersom det påverkar resultatet positivt. Förstelärare och rektor träffar lokala överenskommelser, både vad gäller förutsättningar samt uppdrag. Dessa överenskommelser ska vara tydliga, kan variera över tid, ska kommuniceras med lärarna och vara ett stöd i den uppföljande dialogen mellan rektor och förstelärare.

Uppdraget ska synliggöra hur satsningen bidrar till skolutveckling samt utvärderas. Rektor skapar förutsättningar för försteläraren att möjliggöra kollegialt lärande, att bidra tillprofessionsutveckling, en utvecklad fortbildningskultur och skapa förutsättningar för en mer likvärdig undervisning. Alla lärare behöver ta del av hur detta arbete genomförs, förstelärarens roll i processen och det gemensamma resultatet.

Förskolor och grundskolor i Ystads kommun kommer de nästkommande åren att ha inriktningen YSTAD LYFTER TILLSAMMANS. Som ett led i detta är de prioriterade fokusområdena: 

 • Höjd undervisningskvalitet
 • Tillgänglighet (pedagogisk, social, fysisk)
 • Betyg och bedömning
 • Enhetens egna fokusområden:
  • Digitalisering
  • Elevinflytande

Dessa prioriterade fokusområden bildar tillsammans med enhetens egna fokusområden det systematiska kvalitetsarbetet (SKA).  

Utvecklingsenheten och Barn- och elevhälsan kan stödja skolledning och förstelärare i enheternas utvecklingsarbete.

Publicerad 2022-08-08, Uppdaterad 2024-04-10