Turid_visar_biblioteket_2019-05-27.jpg

Om oss

Skolbiblioteksenheten för Ystads grundskolor ligger organisatoriskt direkt under utbildningsförvaltningen med skolchef som chef. Vi arbetar utifrån den treåriga utvecklingsplan som antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12. (Utvecklingsplanen hittar du under "Styrdokument" nedan)

Målet är likvärdig skolbiblioteksverksamhet på alla Ystads grundskolor.

2019

Skolbiblioteksenheten utgörs av en bibliotekarie som samordnare och två bibliotekspedagoger som helt förlägger sin verksamhet ute på skolor i samarbete med pedagoger och övrig personal. Vi arbetar 2019 på Backaskolan, Edvinshem/Edvinshusskolorna, Östra/Bleke skolor och skolorna i Hedeskoga och Sövestad.

2020 

Skolbiblioteksenheten har utökats med ytterligare en bibliotekspedagog och vi arbetar (utöver skolorna ovan) även på skolorna i Köpingebro, Svarte och Löderup.

2021 

Ska enheten utökas med ytterligare två bibliotekspedagoger/skolbibliotekarier och även arbeta mot Norreportskolan och Västerportskolan.

Skolbiblioteksplanför grundskolor och gymnasieskolor i Ystads kommun är en del av kommunens biblioteksplan för folk- och skolbibliotek. Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2019. (Du hittar biblioteksplanen under "Styrdokument" nedan)

Publicerad 2023-05-27, Uppdaterad 2024-01-15

Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram