230620_Kaseberga_hamn.jpg

Hållbar platsutveckling Kåseberga

Hållbar platsutveckling Kåseberga

Kåseberga är unikt med stora säsongsvariationer. En liten åretruntboende befolkning kan åtnjuta en relativt hög säsongsbetonad servicenivå tack vare det stora antalet sommarboende och besökare. För allas trevnad måste dock boende och lokala näringsidkare engageras i framtida planeringsarbete och extra resurser tillföras under besökssäsongen alltmedan det unika byn har att erbjuda bevaras.

Bakgrund, hållbar platsutveckling Kåseberga

Kåseberga och intilliggande område är ett av Sveriges mest besökta turistmål. Det innebär stora möjligheter för näringsidkare inom turismnäringen, men också utmaningar i att säkra en långsiktig hållbarhet för destinationen. Den ökade trafikbelastningen och krav på service måste vara hållbart även för miljön och boende.

Därför har Ystads kommun initierat projektet Hållbar platsutveckling Kåseberga för att Kåseberga ska vara en hållbar året-runt-destination i linje med FNs globala mål och Agenda 2030 och hitta metoder för att hantera besökstrycket.

Med hjälp av en extern part, Fair Travel, har Ystads kommun låtit analysera hur väl området kring Kåseberga lever upp till Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism. GSTC är ett globalt råd som initierats av FN. De upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att bland annat öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.

Kommunen har även samlat in information genom möte med representanter från byalaget, näringsidkare, politiker, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Tourism in Skåne, Länsstyrelsen, Destination Österlen Syd och Simrishamns kommun samt skickat ut en enkät till företag och föreningar. Tillsammans med analysrapporten har man nu en tydligare bild av platsen och rekommendationer på ytterligare förbättringsåtgärder.

-Mycket har gjorts i Kåseberga under åren som gått, men utan en helhetsbild. Genom GAPanalysen och hållbarhetsrapporten kan vi nu tydligare rikta åtgärder och resurser i ett större sammanhang med utgångsläge i en gemensam nulägesbild och en målsättning framåt säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun.

En arbetsgrupp har bildats bestående av Byalaget, Företagarföreningen och Ystads kommun som håller ihop processen. Hösten 2023 producerades en film som beskriver arbetet, filmen togs fram inom projektet Innovationskraft sydöstra Skåne med stöd av Region Skåne. Syftet är att arbetssättet med Hållbar platsutveckling Kåseberga ska kunna appliceras på andra platser i sydöstra Skåne med samma utmaningar och möjligheter som Kåseberga.

Arbetet med Hållbar platsutveckling Kåseberga görs i samverkan med Tourism Matters och Simrishamns kommun.

 

Publicerad 2022-06-10, Uppdaterad 2023-11-30

Frågor?

Arbetsgruppen består av:

Ystads kommun
Marie Holmström och Lotte Nilsson
Marie.holmstrom@ystad.se

Byalaget
Ingegerd Råberg och Agneta Löf-Wahlgren 
info@ggvision.se

Företagarförening
Jonas Mårtensson och Henry Arvidsson 
foretagarna.kaseberga@gmail.com

Visit Kåseberga

Visit Kåseberga finns på Instagram. Tagga gärna #visitkåseberga i samband med ditt besök.

 

Publik rapport

Arbetsgruppen för hållbar platsutveckling Kåseberga utgår från rapporten framtagen av GSTC med förslag på åtgärder. Rapporten är mycket omfattande och internt arbetsmaterial. Hållbar platsutveckling Kåseberga är ett långsiktigt arbete.

Ystads kommun har tagit fram en publik rapport.

Aktuellt

Utifrån de 8 prioriterade områdena i rapporten har arbetsgruppen enats om att börja med följande initialt:

 • Etablera ett "green team":
  Vid årsskiftet 2022 skapades företagarföreningen och som ett första steg i linje med rapporten etablerades arbetsgruppen bestående av företagarföreningen, byalaget och Ystads kommun
 • Masterplan:
  Tydliggörande av benämningen av Kåseberga som besöks- och säsongsort i Landsbygdsstrategin
 • Program för lokalnytta i Kåseberga:
  Tydliggörande av hur turismen bidrar med lokalnytta för invånarna i Kåseberga. Arbetet med en marknadsplan kommer att påbörjas på sikt
 • Företagsrådgivningar i Kåseberga, hur får man med sig företagarna i
  Kåseberga på hållbarhetsresan? :
  Dialogmötet gällande avfallsfrågor genomfördes den 19 september 2023. Separat
  sammanställning av mötet har gjorts med prioriterade gemensamma områden att arbeta vidare med
 • Hantering av besökarvolymen i Kåseberga:
  Komplettera och säkerställa aktuell statistik för att ta beslut på åtgärder baserat på fakta. Arbete med detta har pågått under sommaren för att komplettera bristerna som identifierats i rapporten. Sammanställningen av materialet sker under hösten 2023