Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar

Socialtjänsten finns till för dig som vill ställa frågor om missbruks- eller beroendeproblematik men också för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende. Självklart är vi också till för dig som är anhörig/närstående till någon med dessa problem.

Råd och stöd

Om du önskar få råd, information och stöd kan du kontakta oss för råd och stödsamtal. För dessa samtal krävs inget biståndsbeslut.
Informationsblad om råd och stöd

Ansökan

När du ansöker om hjälp får du kontakt med en socialsekreterare som utreder ditt behov av hjälp. Tillsammans med socialsekreteraren kommer ni fram till vilken vård du behöver och du får ett biståndsbeslut. Det finns olika former av hjälp och stöd, allt från samtalskontakt till behandling i öppenvård eller vård på behandlingshem. 
Informationsblad om utredning

Anmälan

Är du orolig för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta oss för att anmäla din oro. För att vi ska kunna agera behöver du kunna uppge namn och adress på den du är orolig för. 

Hjälp- och stödinstatser du kan beviljas

Ystads kommun erbjuder öppenvård för missbruks- och beroendeproblematik. För öppenvårdsinsats krävs ett biståndsbeslut. Nedan finns informationsblad om några av de olika insatser som finns på Vuxenenheten:

Stödsamtal

Stödsamtal är en samtalsbehandling som bygger på teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Avsikten med samtalen är att erbjuda stöd i att lösa eller lindra problem och svårigheter. 
Informationsblad om Stödsamtal

Motivational Enhancement Therapy, MET

MET är en manualbaserad behandling som syftar till att öka motivation och engagemang för förändring av tankar och beteende kring konsumtion av alkohol eller narkotika. MET bygger på motiverande samtal och erbjuder stöd så att du kan fatta ett välgrundat beslut och sedan eventuellt genomföra förändringar. Behandlingen består av fem samtalssessioner.  
Informationsblad om Motivational Enhancement Therapy, MET

Community Reinforcement Approach, CRA

CRA är ett manualbaserat rehabiliteringsprogram som utvecklats för att behandla beroende av alkohol och narkotika. Programmet bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. I CRA används metoden motiverande samtal. Behandlaren hjälper klienten att klargöra och utveckla motiven för en förändring och stärka tilltron på att kunna genomföra den. Behandlingen pågår under ett år, inledningsvis med tätare besök som efterhand glesas ut.
Informationsblad om Community Reinforcement Approach, CRA

Haschavvänjningsprogrammet, HAP

HAP är en metod för att avvänja cannabismissbruk i öppenvård. Behandlingsmetoden har en kognitiv-beteendeterapeutisk orientering med fokus på känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Behandlingstiden är individuell men pågår vanligtvis i 6 till 8 veckor.
Informationsblad om Haschavvänjningsprogrammet, HAP

Återfallsprevention, ÅP

ÅP är ett manualbaserat program med grund i kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) metod. Metoden ger dig kunskap om hur du kan förändra ditt beteende och påverka dina tankar i syfte att underlätta processen att bli nykter. Behandlingen består av åtta grundsessioner.
Återfallsprevention, ÅP

Psykodynamisk psykoterapi, PDT

Det psykodynamiska perspektivet omfattar flera olika teorier som alla har sina rötter i psykoanalytisk teori. En grundläggande idé är att människans handling har en mening och genom handlandet försöker man lösa problem och svåra livssituationer. Handlandet kan ibland vara omedvetet, destruktivt och orsaka skada. I psykoterapin medvetandegörs handlandet och svårigheter som plågar kan bearbetas, vilket leder till bättre mående.
Informationsblad om Psykodynamisk psykoterapi, PDT

Till spelfriheten

Till spelfriheten är en manual som används vid behandling av spelberoende. Behandlingen är i strukturerad form och utifrån kognitiv beteendeterapi. Manualen innehåller åtta samtalssessioner samt fyra uppföljande sessioner inriktade på återfallsprevention. Inledningsvis identifieras vilka faktorer som utlöser "spelsug", hur man hanterar det och hur man kan motstå spelande. Man kartlägger vanliga "tankefällor", motstånd mot förändring och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri.
Informationsblad om Till spelfriheten

Anhörigstöd

Att en livskamrat, barn, förälder eller god vän börjat missbruka påverkar ofta hela tillvaron på ett negativt sätt. Detta gäller oberoende av vilken typ av missbruk det gäller. Som anhörig vill man så gärna hjälpa, men ibland vill den närstående inte ha någon hjälp och uppfattar kanske inte att den har ett missbruksproblem. Som anhörig kan man känna maktlöshet och då kan man behöva någon att prata med.
Informationsblad om Anhörigstöd

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Publicerad 2022-05-18, Uppdaterad 2023-07-17

Kontakt

Besöksadress:
L. Östergatan 26 D
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64

Kontakt vid ansökan eller anmälan

Vuxenenhetens mottagningstelefon
0411-57 73 07
Telefontid helgfri vardag 9-10

Mariamottagningen

Är du en ung person som undrar något om alkohol eller droger så kan du vända dig till oss. På Mariamottagningen sydost kan även du som förälder eller anhörig få råd och stöd. Du kan komma till Mariamottagningen sydost själv eller tillsammans med ditt barn.

Mariamottagningens sida

Stödorganisationer

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.