Personuppgifter hos Ystad Energi

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Stärka integriteten

En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker informationshantering samt skydd av personuppgifter. Förändringarna gäller alla typer av personuppgifter, dvs också uppgifter om kontaktpersoner och liknande hos företag och organisationer.

Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och enbart spara uppgifter under den tid som krävs för att sköta våra åtagande mot dig som kund eller leverantör.

Även du som inte är kund eller leverantör till oss och kontaktar oss med frågor eller andra ärenden kan känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi sparar bara uppgifter så länge de ärenden du har hos oss är aktuella.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar i första hand in personuppgifter från dig som kund eller blivande kund till oss. Personuppgifter kan också inhämtas från installatörer av elnät-, fjärrvärme- eller fiberanslutningar i samband med nyanläggning eller förändring av installationen. Personuppgifter om lägenhetsinnehavare kan inhämtas från fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i samband med flytt eller behov av komplettering av uppgifterna.

Personuppgifter kan också komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kund ska kunna fullgöras.

Personuppgifter till underleverantörer

Vid installation av din tjänst eller produkt, samt vid service och underhåll, kommer vi att under en begränsad tid lämna ut personuppgifter till underleverantörer som utför dessa arbeten. Med dessa företag upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgifter för vår dagliga verksamhet

Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet, samt till kravhanteringsföretag vid uteblivna betalningar enligt avtal. 

Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part för vidare behandling upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ystad Energi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Ystad Energi AB arbetar enligt framtagen policy för att hantera fullmakter.

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du som kund eller leverantör har ett antal rättigheter och vi strävar alltid efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. Du har bland annat rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan naturligtvis även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Du har också rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter, kontakta kundservice 0411-57 73 00.

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-05-12