Tillgänglighet

Tillgänglighetsrådgivning - om tillgänglighet och användbarhet

Bristande framkomlighetSandskogen gångväg

Tillgänglighetsrådgivningens målsättning är att den byggda och anlagda miljön blir tillgänglig och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsarbetet pågår ständigt för att förbättra den inre och yttre miljön för alla i kommunen. Tillgänglighetsrådgivaren är en resurs för kommunens förvaltningar och bolag i detta arbete.

 

Tillgänglighetsrådgivningens viktigaste uppgifter är att vara:

  • med på ett tidigt stadium – skiss och program stadiet
  • med i plandiskussioner på alla nivåer
  • tolkare av bygglagstiftningen gällande tillgänglighet och användbarhet  
  • förmedlare av kunskap om funktionshinder
  • en resurs och stöd till fastighetsägare och byggherrar
  • informatörer och utbildare