Ekonomiska rapporter

Under året följs ekonomi och verksamhet upp i två större delårsrapporter och en årsredovisning. Den första delårsrapporten avser årets fyra första månader. Per sista augusti görs delårsrapport 2. Dessa rapporter innehåller, utöver utfall, även en prognos för helåret.

Information kring Ystads kommuns delårsbokslut tertial 2 2016

 

Periodresultat

Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 87,5 mkr. För motsvarande period förgående år redovisades ett positivt resultat med 21,8 mkr. I periodresultatet ingår en minskning av semesterlöneskulden med 20,6 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöneskuldens påverkan på resultatet så är kommunens resultat 66,9 mkr.

 

Helårsprognos

Årets förväntade resultat för 2016 blir ett överskott på 43,8 mkr. Det är 31,9 mkr bättre än den ursprungsbudget som beslutades för 2016, där årets överskott var 11,9 mkr. Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, uppgår till 6,2 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till plus 6,8 mkr. Det finns två negativa avvikelser och det är Barn- och utbildningsnämnden som har minus 3,0 mkr i sin prognos och Kulturnämnden som har minus 0,7 mkr i sin prognos. Positiva avvikelser förväntas inom Kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 3,5 mkr, Gymnasienämnden med 3,0 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 2,2 mkr, Socialnämnden med 1,5 mkr och Kommunstyrelse/Kommunalförbund med 0,3 mkr. För Myndighetsnämnden, Revisionen och hamnverksamheten i kommunen förväntas inga budgetavvikelser. En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 37,0 återfinns inom finansieringen och kommungemensamt.

 

Investeringar

Kommunen har nettoinvesterat 175,6 mkr under årets första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, inklusive kompletteringsbudgeten 2016 och tilläggsanslag, är 508,9 mkr. Det innebär att 35 % av den totala investeringsbudgeten är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas nettoinvesteringarna uppgå till 368,0 mkr, vilket innebär att 140,8 mkr av budgeten inte förbrukas under året. Den största avvikelsen är att 27,3 mkr inte kommer att förbrukas till VA-utbyggnad främst på landsbygden för anslutning av enskilda avloppsanläggningar.

De två största investeringarna under årets avser Ystad Arena och Ystad avlopps- och reningsverk. Ystad Arena beräknas vara fullt i drift i januari år 2017 och beräknas kosta 505,0 mkr, vilket är enligt budget. Arbetet med ny- och ombyggnationen av Ystad avlopps- och reningsverk fortskrider enligt planerna och beräknas kosta 185,5 mkr vilket är enligt budget.

 

Befolkning

Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 28 985. Folkmängden ökade med 214 personer vilket motsvarar 0,7 %. Landet i sin helhet ökade med 1,1 % och det var samma procentuella ökning i Skåne län. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %. År 2016 beräknas folkmängden öka med 285 personer. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en årlig ökning med 1 % i genomsnitt, uppnås i prognosen för år 2016. Den 31 augusti var befolkningen i Ystads kommun preliminärt 29 216, det vill säga 231 fler än vid årsskiftet.