Ekonomiska rapporter

Under året följs ekonomi och verksamhet upp i två större delårsrapporter och en årsredovisning. Den första delårsrapporten avser årets fyra första månader. Per sista augusti görs delårsrapport 2. Dessa rapporter innehåller, utöver utfall, även en prognos för helåret.

Information kring Ystads kommuns årsbokslut 2016

 

Årets resultat

Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 33,6 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 5,8 mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2016 var ett överskott på 11,9 mkr. I samband med kompletteringsbudgeten togs beslut att förstärka nämndernas budgetar med 5,7 mkr vilket påverkade det budgeterade resultatet negativt med motsvarande belopp. Det blev också beslutat om två tilläggsanslag som försämrade det budgeterade resultatet med ungefär 0,4 mkr.

Resultatet avviker positivt med 27,9 mkr i förhållande till slutlig budget. Inom finansiering och kommungemensamt återfinns det största överskottet med 26,0 mkr. Överskott finns också inom gymnasienämnden med 6,6 mkr, ledning- och utveckling med 2,7 mkr, socialnämnden 0,4 mkr och överförmyndarnämnden med 0,1 mkr. Revisionen och hamnverksamheten har ett resultat i nivå med budget. Störst underskott finns inom barn- och utbildningsnämnden med 3,6 mkr. Underskott finns även inom samhällsbyggnadsnämnden med 2,4 mkr, myndighetsnämnden med 1,0 mkr och kulturnämnden med 0,8 mkr.

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamheten VA ett underskott med 4,3 mkr som inte påverkar resultatet utan minskar den långfristiga skulden till VA-kollektivet. Skulden uppgår per 161231 till 3,4 mkr. Avfallsverksamheten, den andra affärsdrivande verksamheten inom samhällsbyggnadsnämnden har ett underskott på 2,0 mkr som inte påverkar resultatet utan minskar den kortfristiga skulden till 0,4 mkr per 161231.

 

Investeringar

Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 284,6 mkr jämfört med budgeterat 515,2 mkr. Den största investeringsutgiften under året är 84,1 mkr och avser Ystad Arena. Detta projekt kommer att färdigställas under våren 2017. En annan stor investeringsutgift under året är 53,8 mkr för ombyggnationen av Ystads reningsverk.

Andra stora investeringsutgifter har varit en bowlinghall för 16,9 mkr, markarbete för hårdgjorda ytor inom hamnområdet för 15,8 mkr och ombyggnation av Backaskolan för 10,9 mkr.

I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen som har stora investeringsutgifter. Deras andel är 83 % av kommunens totala investeringsutgift.

Av årets budgeterade investeringar är det 230,6 mkr som inte förbrukats som planerats.

Det avser främst hamninvesteringar och VA-utbyggnad som har mycket budgetmedel kvar. Det finns även en del större byggprojekt inom tekniska avdelningen, till exempel Regementsgatan, som har stora belopp kvar.

 

Befolkning

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Under 2016 föddes 271 barn och 353 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott med 82 personer vilket är jämfört med förgående år (99 personer). Under året flyttade 1 938 personer till kommunen och 1 393 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 545 personer.