Ekonomiska rapporter

Under året följs ekonomi och verksamhet upp i två större delårsrapporter och en årsredovisning. Den första delårsrapporten avser årets fyra första månader. Per sista augusti görs delårsrapport 2. Dessa rapporter innehåller, utöver utfall, även en prognos för helåret.

Information kring Ystads kommuns delårsbokslut tertial 1 2017

 

Periodresultat

Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på 5,0 mkr. För motsvarande period förgående år redovisades ett positivt resultat med 6,3 mkr.

 

Helårsprognos

Årets förväntade resultat för 2017 är ett underskott på 6,3 mkr. Det är 21,6 mkr sämre än aktuell budget. Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten uppgår till 15,3 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 15,0 mkr. De tre största nämnderna förväntar sig alla ett underskott. Socialnämnden har minus 7,5 mkr i sin prognos, samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig en negativ avvikelse på 5,9 mkr och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar minus 3,0 vid årets slut. Avgifterna till kommunalförbunden förväntas bli 0,2 mkr högre än budget. Ledning och utveckling har en positiv prognos med 1,5 mkr. För alla de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen ett nollresultat. En negativ budgetavvikelsen på totalt 6,4 återfinns inom finansieringen.

 

Investeringar

68,5 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, inklusive kompletteringsbudgeten 2017, är 371,8 mkr. Detta innebär att 18 % av total investeringsbudget är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 98,3 mkr av årets budget inte förbrukas under året, vilket betyder att årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 273,7 miljoner.

Störst investeringsutgift under årets första fyra månader har hårdgjorda ytor inklusive tälthallar i hamnen som hittills har 22,9 mkr i utgift. Den näst största investeringsutgiften på 7,0 mkr är för ombyggnad av Backaskolan.

Den största avvikelsen i förhållande till budget är att 24,0 mkr inte kommer att förbrukas till Regementsgatan. VA-utbyggnaden har en prognostiserad avvikelse på 14,3 mkr och hamninvesteringar förväntas investera för 12,0 mkr mindre än budget.

 

Befolkning

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Den 30 april var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 29 504, det vill säga 56 fler än vid årsskiftet. Denna ökning betyder 0,2 % i ökning för årets fyra första månader. Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolvmånadersperioden så är den 455 personer och 1,6 %.