Tillsyn

I Ystads kommun hanteras arbetet med miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn av Ystad-Österlensregionens miljöförbund. Förbundet utför myndighetsutövning, det vill säga prövning och tillsyn enligt bl a miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen. 


Ystad – Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd i Simrishamns, Tomelilla, och Ystads kommuner. Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning, både till företag och privatpersoner, vilket innebär att de utför de uppgifter som kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom ovanstående områden. Nedan presenterad några av de områden som miljöförbundet hanterar. På Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida finns mer information.

Livsmedel

Miljöförbundet arbetar med att skydda dig som konsument mot matförgiftning eller mot livsmedel som är skadligt på annat sätt. Du ska också kunna köpa livsmedel av utlovad kvalitet.  

Miljöförbundet arbetar med information, rådgivning och kontroll över livsmedelshantering och livsmedelsproduktion. Livsmedelskontrollen i kommunerna omfattar bland annat restauranger, gatukök, kiosker, butiker, produktionslokaler, kök i skolor och äldreboende. Även tillfälliga arrangemang som försäljning av livsmedel på marknader och liknande ingår.

Vid tillsyn kontrolleras bland annat personalhygien, lokaler/inredning samt kyl- och värmelagring. Dessutom kontrolleras egenkontroll-program och resultat av egentillsynen.

Djur

Miljöförbundetansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. Ansvaret för att kontrollera djurskydd ligger hos Länsstyrelsen sedan 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen i Skåne län med den nya djurskyddsorganisationen i Kristianstad som har ansvaret. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Lantbruk

Lantbruk kan se mycket olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små och många är djurhållande medan andra är specialiserade på växtodling. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk och även små hobbyverksamheter ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Anmälnings- och tillstånds-pliktiga verksamheter ska dock förutom de allmänna kraven på egenkontroll följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. För mer information, besök miljöförbundets hemsida.

Publicerad 2022-12-04, Uppdaterad 2023-10-27

Ystad- Österlenregionens miljöförbund

Miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn hanteras av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
0417-57 35 00

exp@ystadosterlenmiljo.se
Ystad-Österlenregionens miljöförbund