Frågor och svar med anledning av beslut om hantering av allmän platsmark

I Ystads kommun har det uppmärksammats fall där allmän plats tagits i anspråk så att marken idag uppfattas som privat tomtmark. Allmän plats är till för gemensamma behov och får endast tillfälligt upplåtas till enskilda.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade* i oktober 2021 att undersöka syftet med den allmänna platsmark som tagits i anspråk av enskilda. Det ska göras på varje plats och med likvärdiga kriterier. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska nu se över kommunens behov av marken och möjligheten att ändra den till kvartersmark.

För att bemöta de frågor som väcks i samband med nämndens beslut finns det nu en lista med frågor och svar på ystad.se/allmanplatsmark.

Vad händer nu?

Processen som följer innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen nu tar fram en handlingsplan och undersöker förutsättningar för att kunna genomföra nämndens beslut. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid.

Informationen på ystad.se/allmanplatsmark kommer att kompletteras och uppdateras efter hand som arbetet går vidare. De fastighetsägare som är direkt berörda kommer att få ett brev med mer information.

* Samhällsbyggnadsnämnden beslut har ännu inte vunnit laga kraft.

Läs mer:

Publicerad 2021-10-29, Uppdaterad 2021-11-01