Har du sett en invasiv art på sistone?

Invasiva arter ställer till problem i vår natur. Rapportera alltid när du ser en sådan art någonstans i naturen, eller i bebyggelse.


Om du ser en invasiv art så uppmuntras du att rapportera in detta till Naturvårdsverket
via länken Rapportera invasiva främmande arter på naturvardsverket.se

På sidan kan du enkelt se vad du ska leta efter och därefter själv rapportera in.

Varför är det viktigt att rapportera in invasiva arter?

Det är viktigt att rapportera in om man ser en invasiv art eftersom vissa av dem finns på en EU-lista som måste bekämpas, och inte får sprida sig.

Var dessa arter finns vill Länsstyrelsen veta så att de vet vilken markägare de ska vända sig till med vilken information. Rapporteringen ger också ett underlag för att kunna upprätta bekämpningsplaner och samordna bekämpning i närliggande områden. För kommunen är det bra att veta i den fysiska planeringen och vid bygglovsgivning.

Kan en invasiv art vara farlig att röra eller äta?

Alla invasiva arter har verkningen att de tränger ut allt annat som växer och då trängs ju även insekter och andra djur undan. Vissa invasiva arter kan dessutom ge brännskador eller leda till förgiftning.

Vad gör kommunen för att bekämpa invasiva arter?

Kommunen bekämpar invasiva arter såsom parkslide, jätteloka och snöbär på kommunal mark. Om man har frågor kring arbetet och om invasiva arter kan man kontakta kommunekolog Andrea Nowag, andrea.nowag@ystad.se eller läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida. 
www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter


 

Faktaruta om invasiva arter

Fakta om invasiva arter - Exempel på tre olika invasiva arter som du kanske träffat på:

 

Jätteloka

JättelokaJättelokan blommar juli-september och kan ge brännskador om du kommer i kontakt med den. Man bör till exempel inte korsa en jättelokaskog för att komma till vattendrag. Om man bränner sig på en jätteloka blir det brännblåsor och utslag. Man behandlar skadan som en brännskada och man bör undvika solen efteråt. Om du skulle bränna dig mycket kan dessa brännblåsor komma tillbaka.

Jättelokan är däremot väldigt energirik vilket gör att den är ett bra bete för djur.

Man bekämpar jättelokan genom att gräva upp den på våren eller slå av blomställningen. Blomställningen ska läggas i sopsäck för att ruttna och sen till förbränning. Det räknas som restavfall och ska transporteras i slutna säckar.

 

  

Parkslide

ParkslideParkslide är inte farlig utan bladen och stjälkarna är till och med ätbara, däremot tränger den ut allt som finns i övrig växtlighet och i värsta fall kan det ta sig igenom husgrunder och avloppsrör med sina rötter, den har en enorm växtkraft.

Här finns ingen bra och beprövad bekämpningsmetod. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra situationer leda till ökad spridning och förvärrade problem.

Om man inte behöver, så ska man inte röra den för då vaknar den till liv och växer ännu bättre.

 

 

 

Blomsterlupin

BlomsterlupinerBlomsterlupinen blommar i juni.

Den är vacker men giftig att äta för både djur och människor.

Om man äter den kan man alltså bli förgiftad.

 

Läs om fler invasiva arter på sidan Invasiva främmande arter på ystad.se

 

  

 

Publicerad 2022-06-27