Bakgrund och vision

Visionsbild över Ystad hamn efter färdigställande av FL 7 och FL 8.

Historik

Hamnen i Ystad har varit det grundläggande elementet för Ystads utveckling. Staden är byggd runt hamnen och dess verksamhet, och det vittnas redan från 1200-talet om hur handelsmännen gjorde affärer med sjöfarare som ankrade upp på redden utanför Ystad. Hamnen har historiskt visat sig vara viktig för hela sydöstra Skåne och det nuvarande hamnbolaget har verkat i hela 109 år.

I modern tid har hamnen varit en viktig nod för godstransporter såväl som för passagerare. Under många år var Ystad en stor bulkhamn för olja, spannmål, flis, kol och koks men utvecklingen inom transportnäringen har gjort att det mesta av godset idag transporteras med lastbil eller tågvagn. På 1950-talet startade färjetrafiken upp på allvar och förbindelsen till Rønne etablerades. I mitten av 1960-talet började färjor trafikera den polska staden Świnoujście, vilket blev det dåvarande Sovjetstyrda Polens enda koppling till en annan värld. I början av 1970-talet tillkom så järnvägsförbindelsen mellan Sverige och Polen, efter beslut av den svenska regeringen efter begäran av den polska, och järnvägsfärjor började anlöpa Ystad.

Dagens förutsättningar

Ystad Hamn är en av Sveriges största hamnar när det gäller färjetrafik till och från Bornholm resp. Polen. Båda marknaderna befinner sig i tillväxt, där den polska marknaden växer betydligt mer.

Idag är Ystad Hamn en typisk färjehamn, med viss konventionell godstrafik främst i form av spannmål, pellets, kol och koks. Ystad är en av Sveriges största hamnar när det gäller såväl passagerar- som godstrafik till Polen och Bornholm. Hamnen har ett garanterat djup på 7,2 meter vilket för framtiden inte räcker till för kommande generationens fartyg. Att muddra i den existerande (inre) hamnen är inte möjligt då kajkonstruktionerna är byggda för just detta djup.

De nuvarande färjelinjerna är:

Ystad-Rønne

  • 4-8 dagliga snabbåtsavgångar dagligen med lastbilar, personbilar och passagerare
  • Extra avgångar därutöver vid behov

Ystad-Świnoujście

  • 5 dagliga färjeavgångar med lastbilar, personbilar och passagerare

Förutom ovanstående färjelinjer trafikeras hamnen av konventionella godsfartyg, främst bulktransporter för spannmål, pellets, flis, timmer, kol och koks.

Totalt har hamnen runt 3.500 fartygsanlöp årligen vilket i detta avseende gör hamnen till den femte största i Sverige.

Kapaciteten i Ystad Hamn är mycket god. Antalet anlöp kan lätt ökas och utvecklingen går mot fler och större fartyg. I vårt pågående EU projekt ska Polferries bygga en nya färja med kapacitet för runt fyra kilometer lastfordon och hamnen ska anpassa sin anläggning för att kunna ta emot detta fartyg. Även de övriga rederierna planerar för större fartyg inom de närmsta åren. Trafiken till Bornholm, som är en upphandlad trafik, ökade turtätheten hösten 2018 och har aviserat en ökad trafikvolym framöver. En ny färja med större kapacitet har beställts, den blir dessutom utrustad med bättre stabilisatorsystem för att göra överfarten lite mer behaglig i dåligt väder. Båten kommer att döpas till Express 5 och beräknas sättas i trafik våren 2022.

Ystad hamn är klassad som riksintresse, av svenska staten utsedd som central hamn och av EU som Comprehensive Port. Hamnen har sedan 2008 investerat över 400 miljoner kronor utan bidrag i hamninfrastrukturen för att möta marknadens krav och behov. Investeringarna kommer att fortsätta då marknaden (inte minst då det är kortaste sjövägen från såväl Bornholm som Polen) fortsätter att välja Ystad som destination.

Morgondagens förutsättningar

Ystads kommun arbetar med sin Vision 2030, i vilken det ingår en flytt av hamnverksamheten från den inre hamnen till den yttre hamnen. Projektering av två nya färjelägen pågår vilka ska vara klara i slutet av 2020. Detta kommer att innebära ytterligare kapacitetsökning, både avseende antal färjelägen och storleken på fartygen. Till detta ska läggas att hamnen för diskussion och förhandling med andra Ro/Ro operatörer än färjerederier avseende sådan godstrafik då hamnens läge i Östersjön är mycket lämpligt för kompletteringstrafik på såväl nord- som sydgående för redan existerande Ro/Ro-linjer.

Hamnen i Świnoujście prognosticerar över 500.000 lastfordon årligen genom hamnen år 2020. Trafiken till Bornholm förväntas också öka, och det talas även om att på sikt flytta hela eller delar av den godstrafik som idag går på den långa linjen Rønne-Køge till den korta linjen Rønne-Ystad.

Om utvecklingen följer tidigare trender kommer volymerna i Ystad att se ut som följer:

 

År Passagerare Personbilar Lastbilar Jvg-vagnar Godston Fartygsanlöp
2016 2.086.877 548.847 230.536 9.184 3.453.464 3.522
  +83,3% +135,6% +116,9% -50,8% +68,4% +32,2%
2032 3.825.919 1.293.184 500.046 4.517 5.816.114 4.656

Visionsbild Ystad hamn FL 7 & 8

Illustration; NP Arkitekter, Foto; L.G foto

Publicerad 2022-06-28, Uppdaterad 2024-03-18