EU-bidragsprojekt

Det maritima projektet på Swinoujscie - Ystad länken är ett av de utvalda projekten i ett EU-initiativ som syftar till att investera nästan 700 miljoner euro i hållbar och innovativ transportnäring.

Utbyggnaden av Ystad hamn har fått två bidragsprojekt godkända av EU. 

På hösten 2018 blev det maritima projektet på Swinoujscie - Ystad länken, ett av de utvalda projekten i ett EU-initiativ där investeringarna går till projekt som leder till hållbar och innovativ transportnäring.

Aktiviteterna i projektet förväntas bidra avsevärt till att minska negativ miljöpåverkan samt att öka kapaciteten i Ystad hamn. Hela projektets beräknade stödberättigande kostnad uppgår till 132 miljoner euro med en EU-finansiering på 34.8 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnittligt EU-stöd på 25 procent. Ystad kommun del av bidraget är 24.8 miljoner och investeringen av hamnutbyggnaden beräknas uppgå till 97.5 miljoner euro.

 

Projektet CEF,  Action no. 2017-EU-TM-0166-W, “Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Świnoujście – Ystad Maritime Link“, samordnas av  Ystads kommun. Projektkonsortiet består av Ystads Kommun, Gaz System med dotterbolag Polskie LNG samt färjerederiet Polferries i Polen.

Bidragsprojektet innebär en uppgradering av kapaciteten både på land och till sjöss, förbättring av miljöprestanda och möjliggörande av LNG-bunkring av fartygen i den maritima förbindelsen mellan de båda hamnarna Swinoujscie i Polen och Ystad i Sverige.

I Ystad hamn innebär projektet följande investeringar i infrastruktur och terminalfacilitet fram till slutet av 2021:

  • Två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor, inklusive ro-ro ramper, landbaserad elanslutning samt uppställningsytor
  • Muddring av hamnbassäng
  • Ny och förlängd vågbrytare samt tillskapande av nytt landområde för framtida verksamhet
  • Möjlighet för bunkring av LNG

Gaz System och deras dotterbolag Polskie LNG planerar att gemensamt distribuera LNG-bunkring i hamnen i Swinoujscie. LNG-bunkerfartyget kommer att lagra och överföra LNG till fartyg som drivs av LNG, för att minska påverkan på miljön genom sänka utsläppen av SOx, NOx, CO2.

Dessutom kommer Polferries att utveckla och utrusta ett stort Ro-Pax fartyg med motorer som kommer att ha LNG (liquid natural gas) som drivmedel. Fartyget beräknas att vara i trafik under 2022. Syftet är att minska inverkan på miljön genom implementering av LNG-teknologi på fartyget som används på rutten Swinoujscie-Ystad samt att möta marknadens krav på att kunna ta emot nästa generation av längre fartyg i Ystad hamn. Motsvarande utbyggnad för att kunna ta emot längre fartyg sker i partnerhamnen i Swinoujscie i Polen.

Under hösten 2019 blev ytterligare ett bidragsprojekt godkänt, CEF Action no. 2019-SE-TA-0023-M, ”YES” – Ystad upgrading Efficiency and Safety of port logistic.

Bidraget som är på totalt 1.2 miljoner euro fördelas mellan hamnen och dess ägare Ystad kommun, samt Sjöfartsverket.

Av totalsumman på ca 1,2 miljoner euro går större delen till Sjöfartsverket för delfinansiering av kommande muddring i farleden. Ystad hamn och Ystad kommun investerar i uppgradering av säkerhetsstyrningssystemet för kameror,  grindar samt ett nytt IT-system samt en smärre uppgradering av utrustning i ett av färjelägena.

Kommande farledsinvesteringar gör det möjligt för en ny generation av längre, bredare och miljövänligare fartyg att lägga till vid de två nya färjelägen som ska byggas. Arbetet som görs nu kommer att säkerställa säker och effektiv manövrering av fartyg samt öka den maritima kapaciteten i Ystad hamn. 

Arbete i Ystad hamn följer uppgjord tidsplan och beräknas avslutad under slutet av 2020.

 

21EU-TG- BALTICCOMP, Baltic comprehensive ports for climate and environment – improvements in Port of Ystad and Port of Rauma

Ystad hamn, Ystad kommun och den finska hamnen Rauma lämnade in en gemensam bidragsansökan till EU kommissionen, Europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA) i början av 2022.

Ansökan godkändes och projektet har som mål att hamnarna ska främja låg- och nollutsläppssjöfart i Östersjön genom att undanröja flaskhalsarna med otillräcklig tillgång på elförsörjning från kajerna i två TEN-T hamnar i Östersjöregionen: Ystad och Raumo. Med el från land syftar projektet till att minska växthusgaser (GHG) och andra skadliga luftutsläpp och buller inom sjöfarten medan fartyg ligger vid kaj.

Projektet syftar också till att minska utsläppen av avloppsvatten från fartyg till havet. De båda hamnarna är allmänna hamnar och har öppen åtkomst för alla användare. Projektet svarar mot utsläppsminskningar och klimatmål som satts upp för sjöfartssektorn av Europeiska kommissionen och Internationella sjöfartsorganisationen.

I Ystads hamn i Sverige kommer investeringar att göras i landförsörjning och hamnmottagningsanläggning för avloppsvatten. Som en del av den landbaserade el-satsningen kommer hamnens kraftstation att uppgraderas med ytterligare en anslutningspunkt och en mobilt anslutningspunkt/kontakt från land kommer att installeras på den nya kajplatsen nr. 7.

I Rauma hamn i Finland kommer elförsörjning från land att byggas fem anslutningar på fyra färjelägen vid tre kajer. Elförsörjningen från land kan också användas för att elektrifiera annan hamnverksamhet, det vill säga lasthantering, och ytterligare minska växthusgaser och andra skadliga utsläpp. Rauma hamn kommer också att göra en teknisk plan för elförsörjning från land vid de andra kajplatserna och testa ett fjärrstyrningssystem för elsystemet på land. Dessutom, eftersom det fortfarande finns osäkerheter och utmaningar relaterade till elförsörjning från land och olika tillgängliga tekniker, är målet med projektet att också dela information och att kommunicera resultat, identifierade bästa praxis och lärdomar även till de andra sjöhamnarna.

Projektet pågår från 1 april 2021 till den 31 mars 2024 och totala investerings summan för projektet är 6,9 miljoner euro varav maximalt bidrag 2 miljoner euro.en_square_cef_logo_0.png

Publicerad 2022-06-28, Uppdaterad 2023-11-29