Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamets uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande, både när det gäller elevernas utveckling mot kunskapsmålen och med elevernas hälsa och mående.

Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.

De olika professionerna i elevhälsoteamet ska med sina olika kompetenser bidra till en helhetslösning inför de utmaningar som elever och pedagoger möter i skolan.

För att få en röd tråd mellan elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget fortsätter vi vårt utvecklingsarbete där vi vill skapa förutsättningar för elevers lärande, hälsa och utveckling. Det gör vi genom att bjuda in pedagogerna på skolan till strukturerade elevhälsomöten. Elevhälsomötena blir ett forum för pedagoger och elevhälsoteam, där vi tillsammans kan bidra till att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Modellen som vi följer är baserad på systemteoretiska tankegångar som innebär att lärandet är grunden för förändring. 

Bengtsson, A, Kempe Olsson, M & Necoviski, I. (2017). Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. Stockholm: Gothia fortbildning.

 

Publicerad 2022-08-20, Uppdaterad 2023-11-21