Pedagog/personal

I vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal.

En del insatser erbjuds under hela förskole- respektive grundskoletiden utifrån identifierade behov, medan andra erbjuds som återkommande teman kopplade till årskurser.

Insatser som Barn- och elevhälsan erbjuder varierar beroende på om du arbetar i en kommunal eller fristående verksamhet.

Publicerad 2022-09-10, Uppdaterad 2024-04-08