Insatser fristående verksamhet

I vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal vårdnadshavare samt barn- och elever. Nedan hittar du insatser som Barn -och elevhälsan genomför i samråd med fristående verksamheter.

Bedömning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Består av en medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk bedömning (specialpedagogisk kompetens).

Begäran om handledning

Erbjuds till personal, arbetslag eller mixade grupper i förskola och skola. I handledning ges möjlighet att reflektera, stärkas och utvecklas i yrkesrollen. Fyll på verktygslådan!

Begäran om insats

Begäran om insats på individ- grupp eller skolnivå.

ESTER - Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer

ESTER är en strukturerad, forskningsbaserad bedömning av risk och skyddsfaktorer för elever i riskzon för normbrytande beteende. Det primära syftet i en ESTER-bedömning är att fungera som ett beslutsstöd inför vilka insatser som ska sättas in till eleven.

K3- kvalitet, kunskap, kartläggning

En pedagogisk kartläggningsmodell för barn och elever som ger information om individens styrkor och svårigheter. Kartläggningen baseras på frågor till personal, föräldrar och barn/elev.

Nätverksmöte

I samverkan med socialförvaltningen hålls Nätverksmöte som är en metod för nytänkande och samordning utifrån olika behovsområden.

Observation

Observationer i förskole- och skolmiljö sker med utgångspunkt från uppgjord handlingsplan på individ- grupp eller organisationsnivå.

Råd, stöd och konsulation

Personal erbjuds stöd i medicinska, pedagogiska, psykologiska och frågor.

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2022-04-19