Ämnet modersmål


Modersmål är ett ämne som kan läsas i grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt  modersmål. Modersmålet har stor betydelse för barns och ungdomars språk- och tankeutveckling och också för identitets- och personlighetsutvecklingen. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
Bedömning och betygssättning i modersmålet sker på samma sätt som i övriga ämnen. 

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

I skollagen och tillhörande förordningar anges vem som har rätt till modersmålsundervisning. Reglerna är olika beroende på om modersmålet tillhör ett nationellt minoritetsspråk eller inte. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Publicerad 2020-07-01, Uppdaterad 2023-08-04