Olycksfallsförsäkring i skola och förskola

Barn och elever är försäkrade genom försäkringsbolaget Protector.

Vid skada, kontakta Protector Försäkring

Anmäl skada www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374

Ladda ner skadeanmälan 

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Försäkringen omfattar elever i förskola, grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem inklusive friskolor och fristående förskolor, och gäller i hela världen utan självrisk.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Med olycksfall jämställs kroppskada som orsakats av solsting, värmeslag, fästingbett eller förfrysning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.

Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning, praktik, arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m till följd av olycksfallsskada med 5 basbelopp.

Skadade kläder och tillhörigheter

Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter såsom kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada som kräver läkarbehandling, dock högst med 0,25 basbelopp. Mobiltelefon ersätts inte.

Läke-, tandskade- och resekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning kan lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skolan/arbetsmarknadsutbildning.

Ersättning kan lämnas för sveda och värk samt för framträdande ärr och annan kosmetisk defekt.

Ersättning lämnas även för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion inom ramen för medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättning (medicinsk invaliditet)

Vid invaliditetsgrad under 50%                      beräknas på 15 basbelopp

Vid invaliditetsgrad om minst 50%               beräknas på 30 basbelopp

Ekonomisk invaliditet ersätts när arbetsoförmågan är nedsatt med minst 50 %.

Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Vid dödsfall på grund av olycksfall betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Ersättning lämnas vid dödsfall oavsett orsak fr.o.m. 1 månad till 25 år.

Försäkringen gäller utan undantag för farliga sporter och/eller riskfylld verksamhet.

Försäkringen gäller utan undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan avseende grund- och gymnasieskoleelever.

Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år försäkrad går ut grund- respektive gymnasieskolan.

Publicerad 2020-10-08, Uppdaterad 2023-09-13

Kontakt

Olycksfallsförsäkring
Protector Forsikring ASA
08- 410 637 00

Adress:
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm