Vad är fjärr- och distansundervisning

Vad är fjärr- och distansundervisning? Vad säger förordningen från våren 2020? Hur är Ystads kommuns hållning?

Ny lag

Den 19 mars 2020 beslutades om en ny lag. Den innebär bl.a. att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt. Med stängd avses i det här sammanhanget att verksamhetens lokaler är stängda för barnen eller eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Om regeringen eller huvudmän för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet skulle stänga dessa verksamheter är det viktigt att:

  • Barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan få omsorg i sådan omfattning att verksamheten kan upprätthållas.
  • Barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem får göra det.

Undervisning ska bedrivas som  fjärr- eller distansundervisning, eller att verksamheten hålls helt stängd under en period och att undervisning, när skolan startar igen, ges mer koncentrerat.

Beslut om att stänga skolor ska tas när inga andra alternativ längre finns. 

Ystads kommun följer utvecklingen och kommer att hålla vårdnadshavare och elever informerade, främst via Vklass. 

 

Ny bestämmelse

Sedan den 8 januari har Sveriges grundskolor möjlighet

Böcker

Vad är distansundervisning?

Begreppet distansundervisning definieras inte i skollagen. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.

(Skolverket, 2020, Hämtat 20-03-25: Skolverket)

Vad är fjärrundervisning?

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Under fjärrundervisningen är eleverna i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisning regleras i skolförfattningarna sedan den 1 juli 2015. (Skolverket, 2020, Hämtat 20-03-25: Skolverket)

Elevers rätt till undervisning

Enligt Skolverket bör skolor, vid en stängning, i första hand försöka förändra formerna för undervisningen genom att till exempel erbjuda hemuppgifter eller undervisning på distans med digitala verktyg. Skolan ska i efterhand kunna avgöra hur mycket av den garanterade undervisningstiden som därmed är tillgodosedd.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. För att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till får huvudmannen till exempel besluta om att:

  • Utbildningen omfattar fler timmar per dag
  • Utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
  • Utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
  • Utbildning bedrivs på distans
  • Undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier
  • Utbildningen flyttas till en annan skolenhet eller läggs ut på entreprenad.

Ny förordning

Ystads kommun

Ystads kommuns grundskolor är förberedda om Folkhälsomyndighete och/eller Smittskydd Skåne skulle göra bedömningen att en stängning av grundskolorna i Ystad skulle hindra smittspridningen av Covid -19.

Ystads kommun planerar vid en stängning av skolor att gå över till fjärr- och distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt, med hjälp av digitala verktyg. Målsättningen är att följa det ordinarie schemat alternativt det upplägg som rektor och pedagoger på respektive enhet planerat upp för respektive klass. Detta för att skapa trygghet för eleverna, men även för att säkerställa den garanterade undervisningstiden, resultat i skolarbetet och för att kontrollera närvaron. Information om hur respektive klass jobbar publiceras löpande i Vklass.

Samtliga lärare har tillgång till både iPad och dator. Alla elever från årskurs 2 har ett personligt verktyg, dator eller iPad. Behöver du som lärare fortbildning i digitala verktyg tar du i första hand kontakt med IT-ansvarig på skolan, i andra hand med Utvecklingsenheten. itpedagogerna@ystad.se

Publicerad 2022-03-25, Uppdaterad 2023-10-23