Hur går ansökan om skolplacering till?

Ansökan om skolplacering görs under perioden 18 januari - 8 februari 2024. Under denna
period ska vårdnadshavare till barn som ska börja i årskurs 7 hösten 2024 önska skolor. Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. 

Ansökan om skolplacering sker digitalt via en e-tjänst som heter Mitt skolval (mittskolval.se). Inloggning sker med e-legitimation. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation. 

  1. Om barnet har två vårdnadshavare görs ansökan av den ena vårdnadshavaren.Schematisk beskrivning av skolönskemålsprocessen

  2. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in via egen inloggning och bekräftar ansökan. 

I de fall den andra vårdnadshavaren nekar det önskemål som är gjort av den första vårdnadshavaren, börjar processen om från början.

Om ansökan inte är komplett när skolplaceringsperidoen är stängd kommer Ystads kommun att placera eleven på närmaste skolan med ledig plats.

Preliminärt besked

Besked om preliminär placering skickas ut med e-post i mars månad.

Om du är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått
Eleven har en skolplacering på angiven skola. Du behöver inte bekräfta skolplaceringen.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått
Om ditt barn inte fått plats på den skola ni önskade finns det möjlighet att invänta en tillgänglig plats. Uppstår det tillgängliga platser skickas erbjudanden via e-post och sms enligt Ystads kommuns prioriteringsordning till dem som står först i kön. Vårdnadshavare får 5 dagar på sig att svara i e-tjänsten och erbjudandet måste accepteras av båda vårdnadshavarna. Om vårdnadshavare tackar ja ändras placeringen. Om vårdnadshavare tackar nej, eller inte svarar inom 5 dagar, går erbjudandet vidare till nästa elev i kön, och så vidare. Detta fortgår till den 27 april 2024 då alla skolplatser låses.

Definitivt besked

Den 27 april 2024, skickas definitivt besked om skolplacering inför läsåret 2024/2025. Beskedet skickas via e-post till vårdnadshavare. Det är också möjligt att logga in i tjänsten mittskolval.se och se och ladda ner placeringen där. 

Överklagan

Om ni som vårdnadshavare inte fått den skolplacering ni önskade högst för ert barn skickas också ett placeringsbesked hem via post, tillsammans med ett beslutsunderlag och en besvärshänvisning. Läs mer om besvärshänvisning här.  

 

För frågor kring ditt barns placering hänvisas du till utbildningsförvaltningens handläggare.

väg med löv i dimma

Elever som redan går i årskurs 6 på Västerportskolan har en reserverad plats i årkurs 7 på Västerportskolan, men vårdnadshavare behöver ändå logga in i e-tjänsten och aktivt välja Västerportskolan.

Elever folkbokförda utanför Ystads kommun, som hösten 2023 har en skolplacering i åk 6 i Ystads kommun, har per automatik en reserverad plats i årskurs 7. Vårdnadshavare kommer få inbjudan och behöver logga in i e-tjänsten och önska skola. 

Planerar du att söka till fotbollsakademin på Norreportskolan kan du få mer information genom att välja länken till fotbollsakademin på föregående sida. Alla vårdnadshavare behöver logga in i e-tjänsten och välja fotbollsakademin. 

Elever som inte är folkbokförda i Ystads kommun kan antas i mån av plats. Ansökan görs via en e-tjänst.  Kontakta våra handläggare för mer information.

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2023-09-25

Kontakt angående skolplacering

Har du frågor gällande skolor och skolplacering, kontakta våra handläggare.

skolplacering@ystad.se