Överklaga skolplacering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns skolplacering inte följer Kultur- och utbildningsförvaltningens regler kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du har önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt tillKnutna händer i cirkel skolan du har önskat, utan att det är just ett önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få en plats i den skola som de helst vill gå i.  

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att

1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet

2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller vara nödvändig med hänyn till andra elevers trygghet och studiero.

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.
Om du fått beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Förvaltningsrätten

Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första stycket eller 11 kap, 29 § första stycketskollagen kan inte överklagas i sak, det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Ett sådant beslut kan bara överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om:
1. Det inte tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet. Överklagandet, som måste vara skriftligt, måste innehålla följande saker: 

Vilket beslut du vill överklaga
- Datum för beslutet
- Varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du önskar
- Barnets namn, personnummer och adress
- Dina kontaktuppgifter; telefonnummer till hemmet, mobil och arbete; e-postadress
- Signering

Skrivelsen skickas direkt till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö.

Skolväsendets överklagandenämnd

Beslut om placering grundade på 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola), 11 kap. 29 § andra stycket (grundsärskola) skollagen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

www.overklagandenamnden.se

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet. Överklagandet, som måste vara skriftligt, måste innehålla följande saker: 

- Vilket beslut du vill överklaga
- Datum för beslutet
- Varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du önskar
- Barnets namn, personnummer och adress
- Dina kontaktuppgifter; telefonnummer till hemmet, mobil och arbete; e-postadress
- Signering

Skrivelsen skickas via brev till: 

Ystads kommun
Kultur och utbildning
271 80 Ystad

Det ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skrivelsen kan också skickas via e-post till: 
bun@ystad.se

Beslutet omprövas endast om Ystads kommun finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning. Ändrar kommunen inte beslutet så som du som klagande begär, skickas din skrivelse vidare till Skolväsendets överklagandenämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet. Överklagandenämnden har en handläggningstid på ungefär tre månader. Om överklagandenämnden beslutar att placeringen var felaktig gör vi vårt bästa för att erbjuda en placering på skolan vårdnadshavare hade önskat i första hand.

Publicerad 2023-04-08, Uppdaterad 2024-04-29