Riktlinjer för skolplacering

Skollagen

Skolplaceringen regleras i skollagen kap 10 kap 30§ där det framgår att en elev ska placeras på den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, och samtidigt behöver kommunen garantera att elever får en skola nära hemmet. Hemmet innebär den adress där eleven är folkbokförd. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet.

Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Hur fördelas platserna?

Så långt det är möjligt försöker Ystads kommun placera eleverna efter vårdnadshavarnas önskemål. Kommer ditt barn inte in på förstahandsalternativet, försöker kommunen tillgodose andrahandsalternativet, och så vidare. 

Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats fördelas platserna efter kommunens prioriteringsregler. Om det är fler sökande till en skola än det finns platser fördelas platserna enligt förutbestämda prioriteringsregler:


Prioriteringsregler förskoleklass:

1) Garantiskola
2) Syskonförtur
3) Relativ närhet
4) Lottning

Prioriteringsregler årskurs 7:

1) Relativ närhet
2) Lottning

Röda löv vid trappa

Garantiskola

Alla elever tilldelas en alternativ skola, en så kallad garantiskola. Det är garantiskolan som garanterar närheten. Garantiskolan definieras som platsen på en skola nära hemmet som varje elev har lagstadgad rätt till. Hemmet är den adress där eleven är folkbokförd. För vissa elever kan det finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, därför är garantiskolan inte alltid den skola som ligger närmast hemmet. 

Tilldelningen av garantiskolan görs genom att alla elever som behöver skolskjuts till en specifik skola utifrån Utbildningsförvaltningens skolskjutsområden först tilldelas de skolorna som sin garantiskola. Övriga elever tilldelas sedan en garantiskola genom att det totala avståndet från (alla) elever till (alla) skolor minimeras samtidigt som ingen skola tillåts vara garantiskola till fler elever än den faktiskt har plats för. Det digitala systemet gör tilldelningen åt Ystads kommun via ett script. 

Eleven har absolut förtur till garantiskolan och är garanterad en plats där om den inte skulle komma in på någon av sina önskade skolor. Om en elev inte genomfört ett skolval eller har ett inkomplett skolval tilldelas man sin garantiskola. En skola kan som sagt inte vara garantiskola till fler elever än den kan ta in. Det kommuniceras inte ut till vårdnadshavarna vilken som är elevens så kallade garantiskola, eftersom detta kan ändras under perioden då önskemål om skolplacering pågår. Detta beroende på om elever flyttar ut eller in i kommunen och om vårdnadshavare anmäler att en elev inte ska ha plats på de kommunala skolorna.Syskonförtur

Med syskon menas elever som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att yngre syskon som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon. Syskonförturen gäller enbart om eleven har ett syskon som går i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 det läsår eleven börjar lågstadiet. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. Förturen gäller vid första skolplaceringen för syskon och upphör att gälla vid ett eventuellt skolbyte. Syftet med detta tillägg är att ge förvaltningen en möjlighet att underlätta för barnfamiljer med flera barn, som med fördel lämnas och hämtas på samma skolenhet. Syskonförtur gäller inte interkommunala elever. För att syskonförturen ska aktiveras krävs att vårdnadshavarna har önskat skolan och att önskemålet är komplett. 

Relativ närhetsprincip

En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den önskade skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur lång bort den alternativa skolan är, den så kallade garantiskolan. Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer den tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad garantiskolan. Om en elev inte kan beredas plats på något av sina val placeras eleven på garantiskolan, eller om möjligt på en skola ännu närmare hemmet än garantiskolan. Eftersom Ystads kommun endast har två högstadieskolor mäts avståndet istället mot den andra skolan än den vårdnadshavaren önskade. Mätningar mellan skolor och elevernas folkbokföringsadresser görs kontinuerligt under placeringsperioden.

Schematisk skiss över hur relativ närhet fungerar

Lottning

Om två eller flera elever hamnar på samma relativa närhet behöver förturen till platsen avgöras genom lottning. Lottningen görs digitalt med en nummergenerator som slumpvis ger varje elev ett nummer. Tjänsten ingår i det digitala system som kommunen använder. 

Om skolvalet inte är komplett

En ansökan om skolplacering räknas som komplett endast då båda vårdnadshavarna (i de fall det finns två vårdnadshavare) har fullföljt valet och signerat ansökan. Har inget val gjorts, eller om endast en vårdnadshavare har gjort ett val kommer Ystads kommun att placera eleven på garantiskolan, eller på närmaste skola med ledig plats när det gäller högstadiet.  

 

Elever på fotbollsakademin på Norreportskolan

Vårdnadshavare till elever som anmält intresse till fotbollsakademin via en särskild e-tjänst och provspelat måste även göra en ansökan via e-tjänsten Mitt skolval. Fotbollsakademin finns då som alternativ enbart för de elever som gjort en ansökan dit. Det är möjligt att rangordna fotbollsakademin på samma sätt som övriga önskemål. Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Ystad syns enbart fotbollsakademin som alternativ. Besked om antagning till fotbollsakademin ges på samma sätt och samtidigt som ordinarie skolplaceringsbesked går ut till vårdnadshavarna. Norreportskolan har reserverade platser för elever folkbokförda i och utanför Ystads kommun. Antagningen till fotbollsakademin följer inte Ystads kommuns prioriteringsordning utan grundar sig på färdighetsprov. 

Interkommunala elever

Elever folkbokförda i annan kommun som idag har en skolplacering i åk 6 i en av Ystads kommunala grundskolor kommer att bli inbjudna till att genomföra ett önskemål inför åk 7. Interkommunala elever placeras sist i prioritetsordning.

Hur överklagar jag skolplaceringsbeslutet?

Om du inte fått den skolplacering du önskar kan det bero på att en annan elev annars inte skulle fått en skolplacering nära sitt hem, eller att platserna på skolan inte räcker till.

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns skolplacering inte följer Kultur- och utbildningsförvaltningens regler kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du fått. Till ditt beslut finns en besvärshänvisning där du kan läsa hur du gör. Du kan också läsa mer här om hur du överklagar. 

En överklagan innebär en juridisk prövning av kommunens beslut, och hanteras av Förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd. 

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-09-25

Kontakt

Har du frågor gällande reglerna för skolvalet, kontakta våra skolchefer eller våra handläggare.

Henrik Evald
Skolchef
henrik.evald@ystad.se

Sanna Nyberg
Skolchef
sanna.nyberg@ystad.se

Handläggarna
skolplacering@ystad.se