DSC01754.jpg

Frågor och svar om Hamnstaden

Frågor och svar


Vad är Hamnstaden?

Hamnstaden är Ystads största stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Den nya stadsdelen kopplar staden närmare vattnet och kan inrymma 1500 nya bostäder samt kontor, företag, mobilitetshus, offentlig service, restauranger, butiker och andra verksamheter.

I den blivande stadsdelen Hamnstaden möter smala gränder horisonten. Medeltiden, framtiden. Här möts vardag och havsglitter. Och här möts vi.

Hur började allt?

Diskussioner om att kunna exploatera delar av Ystad hamn har pågått i flera decennier. Ystads kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Staden Ystad 2030 i juni 2016. I den utpekas möjligheten och ambitionen att flytta hamnen söderut och utveckla blandad stadsbebyggelse i hamnens inre delar. I översiktsplan pekar kommunen ut framtida användning av mark och vatten som vägledning för framtida planering.

Planprogrammet för Hamnstaden antogs 2019 av kommunfullmäktige och ligger till grund och är vägledande för den fortsatta planprocessen. 

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram syftar till att vidareutveckla den vision som beslutats genom översiktsplanen. Det ska redogöra för förutsättningar, prova idéer, stämma av med berörda genom samråd och bli grundstruktur för kommande detaljplaner. 

Ett planprogram i sig är ingen juridisk handling, det är ett underlag för kommande detaljplanearbeten. 

Läs planprogrammet för hamnstaden här!

Hur skyddar man Hamnstaden för ett förändrat klimat?

Genom att bygga om och bygga ut i hamnen kan kommunen samtidigt göra åtgärder som skyddar staden mot ett förändrat klimat. Skydden kan vara pirer, klimatanpassningsåtgärder, höjda kajkanter, höjningar av marknivån och många andra åtgärder. Att göra åtgärder är nödvändigt, inte bara för Hamnstaden utan också för att skydda den medeltida stadskärna, teatern och järnvägen som också är hotade av stigande havsnivåer.

När är Hamnstaden färdigbyggd?

För att hålla jämn takt med Ystads befolkningsökning behöver man bygga cirka 150-200 bostäder årligen i Ystads kommun, merparten av dessa planeras för i staden Ystad. Periodvis kan merparten av Ystads årliga nya bostäder antagligen byggas just i Hamnstaden, men i vilken takt det faktiskt byggs beror på många olika faktorer, bland annat konjunkturen. Om hälften av det totala bostads­byggandet byggs i Hamnstaden, kommer 75-100 bostäder kunna byggas årligen. Det skulle innebära att Hamnstaden skulle kunna byggs ut under en period av 15-20 år. 

För vem byggs Hamnstaden?

Ystad kommun själv bygger inte bostäder. Men kommunen möjliggör för andra att bygga genom att planera, förbereda mark och bygga ut infrastruktur. Ystad är är en attraktiv boendekommun och det stations- och vattennära läget gör att både befintliga Ystadbor och blivande Ystadbor skulle lockas av möjligheten att bo just i Hamnstaden. I Hamnstaden vill vi hitta en variation och olika typer av bostäder men också verksamheter som behöver finnas i en hållbar stadsdel. Genom att bygga fler bostäder i attraktiva lägen kan flyttkedjor bidra till att billigare bostäder frigörs i andra delar av kommunen.

Hamnstaden ska tillföra kvalitet till staden även till för de som inte bor där. Genom att bygga platser nära vattnet, skapa möjligheter till att leka, promenera, fika och mötas kommer alla Ystadbor att få en större tillgång till havet i sin vardag.

Vad kostar det, har kommunen råd?

Vi känner inte till alla kostnader än, men med planprogrammet som underlag kan vi börja göra kostnads- och intäktsanalyser. En första, grov samhällsekonomisk analys gjordes redan 2014 och den visade på att det samhälls­ekonomiskt är en bra idé att satsa på Hamnstaden. Det är förenat med stora kostnader att bygga Hamnstaden men också stora vinster, inte minst i form av byggrätter för nya bostäder och nya verksamheter.

Hamnstaden möjliggör en hållbar utveckling genom att redan ianspråktagen mark återanvänds till främst bostadsbyggande som är en förutsättning för tillväxt.

Kommer Hamnstaden hindra hamnens utveckling?

Nej. Ystads hamn är viktig för näringslivet i Ystad och utgör dessutom ett riksintresse.  I planprogrammet visar vi att det går att skapa god bebyggd miljö samtidigt som vi tar höjd för både fler anlöp och större fartyg till hamnen. Samexistens handlar främst om att bullerriktvärden för bostäder ska klaras i förhållande till hamnens miljötillstånd. Det handlar också om att luftkvalitet och att stadsmiljön ska upplevas trygg och lockande samtidigt som man ser stora lastfartyg nära – men så är det ju i Ystad redan idag.

Hur kopplas Hamnstaden till Ystad centrum?

Området ligger alldeles intill både järnvägs- och busstation och dessutom i direkt anslutning till centrum. Detta gör att det i området ska vara prioriterat att röra sig till fots eller med cykel. För de som kör bil ska trafiken till och från de västra delarna använda sig av utfarten vid teatern och från de östra delarna ska man köra via Finakorset. För att underlätta för de som antingen ska till centrum eller till stationen, samt för att samla parkeringen för de boende på ett smidigt sätt, planeras det också för två parkerings/mobilitetshus. Ett är tänkt att nås via Hamngatan/Spanienfarargatan och det andra från Ekenäsgatan/Bornholmsgatan.

Kommer det att finnas kommunal service i Hamnstaden?

De nya bostäderna beräknas medföra någonstans mellan 200 och 300 nya förskoleplatser. Inom området är tanken därför att det ska kunna finnas två förskolor, en på västra sidan och en på östra sidan. Förskolorna kommer att integreras i kvarter med flerbostadshus. I ett längre perspektiv kan det finnas behov och möjlighet att placera en skola öster om planprogramsområdet, när detta område på sikt utvecklas. I en hållbar stadsdel behöver det finnas både kommersiell service, i form av bland annat livsmedelsbutiker och caféer, och kommunal service. 

Publicerad 2022-01-10, Uppdaterad 2024-04-17