Underlag och styrande dokument

Planprogrammet visar målbilden

Planprogrammet för Hamnstaden visar den gemensamma målbilden och övergripande strukturen för den nya stadsdelen.

Planprogrammet redovisar förutsättningarna för att utveckla området till en blandad stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att goda boendekvaliteter ska kunna samexistera med hamnens verksamheter. Här lever du klimatsmart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära läge. 

Planförslaget följer gällande översiktsplan och är en vidareutveckling av den vision som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Staden Ystad 2030. Programmet ska vara vägledande för fortsatt planering för området och kommande beslut om området.

Ett planprogram är det inledande skedet i utvecklingen. Hur området faktiskt kan bebyggas bestäms under kommande detaljplanearbete och dialog med myndigheter, berörda organisationer och sakägare. I dessa processer kan mer detaljerade strukturer tas fram och då avgörs också bebyggelsens höjd, omfattning och utformning.

Planprogrammet visar hur området kan byggas ut i fyra etapper, med början i den nordvästra delen. De fyra etapperna kan brytas ner i mindre deletapper, allt efter efterfrågan och delaktighet från olika byggaktörer. Planprogrammet visar på en möjlighet att bygga cirka 1 500 bostäder, men i vilken takt dessa byggs beror bland annat på marknadsläget i Ystad och konjunkturen i Skåne. Förutsättningarna kommer att förändras under tiden, liksom lösningarna för de utmaningar som finns vad gäller klimatförändringar och buller.

Klicka på länken för att läsa hela planprogrammet.

Beskrivning av miljökonsekvenserna

Miljökonsekvensbeskrivningen visar vilka konsekvenser planprogrammet får inom en rad olika områden som kommunikation, kulturmiljö, fiske och kustzonen.

Planprogramområdet berör en rad olika riksintressen, såsom riksintresse för kommunikation, kulturmiljövården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspekter som berörs är främst stads- och landskapsbild, luftkvalitet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten markföroreningar och riskaspekter.

I konsekvensbedömningen anges konsekvenser i en skala från ingen/obetydlig konsekvens, små konsekvenser, måttliga konsekvenser till stora konsekvenser utifrån relationen mellan de befintliga värdena och omfattningen av den förväntade påverkan (effekten).

Läs mer här: miljökonsekvensbeskrivningen

Publicerad 2022-01-10, Uppdaterad 2023-10-02