Information till företag som funderar kring EU-stöd

Gemensamt för de projekt som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska bidra till att uppfylla EU:s mål och politik samt att stärka det Europeiska samarbetet.


De nuvarande programmen som gäller för perioden 2014-2020 har de övergripande målen om ”smart och hållbar tillväxt för alla” med fem överordnande mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat.

EU:s stöd kan vara riktat mot en specifik sektor eller ett specifikt område. Sektorsprogrammen är inriktade på olika sektorer eller teman såsom utbildning, miljö och klimat och administreras oftast i Bryssel.

De geografiska programmen är bland annat de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna; Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet.

Skåne-Blekinge programmet är det geografiska program inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden som riktar sig till vår region och som administreras av Tillväxtverket.

Därtill finns Leader vilket står för Lokalt ledd utveckling och som är ett projektstöd med finansiering från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ystad ingår i Leaderområdet Sydöstra Skåne.

Vissa program har specifika utlysningar för projekt inom mer specifika områden under en särskild tidsperiod. Andra program som till exempel Leader har en och samma utvecklingsstrategi med tillhörande mål under hela programperioden.

Det varierar i vilken utsträckning och i vilken grad som de olika programmen riktar sig till företag och vilka kostnader som är stödberättigade. Små och medelstora företag har varit ett prioriteringsområde för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Ett av de tematiska målen under 2014-2020 är att göra de små och medelstora företagen mer konkurrenskraftiga och att inom ramen för forskning och innovation, grön ekonomi och informations- och kommunikationsteknik investera i små och medelstora företag. Det gäller därför att titta på vad ett specifikt program eller en specifik utlysning säger.

För leaderprogrammet gäller:

Till företag som söker stöd kan 40–70 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektstöd för företag. Till företag som söker stöd inom Havs- och fiskerifonden kan 40-50 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektetstöd för företag.  I projektstöd till företag måste medverkande företag gå in med privat finansiering som motsvarar 30–60 % av projektets kostnader. Projektstöd till företag får vara högst 200 000 kronor.

En bra överblick över alla program får du genom Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 eller listade finansieringsprogram här.

Mer information finns också på:

Tillväxtverkets hemsida

Eufonder.se

Leader

Europeiska socialfonden

Jordbruksverket

Interreg Öresund Kategatt Skagerrak

Interreg Södra Östersjön

Interreg Nordsjön

För att som företag få mer konkret hjälp finns flera olika nätverk som arbetar med att hjälpa företag att söka EU-bidrag. Ett är Enterprise Europe.

Finansieringsinstrument

Förutom EU-stöd i form av bidrag finns möjlighet att använda så kallade återbetalningsbara finansieringsinstrument i form av garantier, lån och riskkapital. Du kan läsa mer på Tillväxtverkets hemsida.

Publicerad 2022-08-02, Uppdaterad 2023-12-04