Vistelsetider

Särskilda vistelsetider

Dagen efter syskons födelse har placerade barn rätt att nyttja sin plats i förskoleverksamhet högst 20 kalenderdagar. Därefter max 15 timmar/vecka.

Vid graviditetsledighet med graviditetspenning har man rätt att behålla plats för sina barn 15 timmar i veckan.

Semester och annan ledighet

Föräldrar får inte utnyttja plats i förskoleverksamheten under sin huvudsemester eller liknande sammanhängande ledighet, längre än 3 dagar, om inte särskilda skäl finns. Rektor fattar beslut i sådana fall.

Rätt till 15 timmars förskole-/familjedaghemsverksamhet i veckan

Barn, vars föräldrar är arbetslösa, har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.

Barn, vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, erbjuds förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Under tiden 1 september till 31 maj kan man välja mellan att förlägga tiden 3 timmar per dag i fem dagar eller 5 timmar per dag i tre dagar. För perioden där emellan gäller tiden 3 timmar per dag i fem dagar. Vid val av 5 timmar/dag beslutar förskoleavdelningen/familjedaghemmet vilka veckodagar och tider det blir utifrån dess verksamhet.

För förälder/vårdnadshavare som är delvis arbetslös eller delvis föräldraledig gäller följande: När ni arbetar/studerar kan ni lämna barnet/barnen utifrån omsorgsbehovet. De dagar ni inte har arbete/studier kan ni lämna barnet/barnen enligt överenskomna tider/dagar som gäller för 15-timmarsvistelsen.

Allmän förskola gäller för tre-, fyra- och femåringar i förskola under perioden 15 september-31 maj med start från höstterminen det år barnet fyller 3 år. För dessa barn som har en omsorgstid på 15 timmar eller mindre i veckan debiteras ingen barnomsorgsavgift.

Publicerad 2023-01-16, Uppdaterad 2024-06-11