Elevhälsans medicinska insats, EMI

EMI arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Detta genomsyrar allt från hälsobesöken till medverkan i skolans hälsofrämjande skolutveckling. Det finns ett starkt samband mellan god hälsa och lärande.

Skolläkare 

Skolläkaren är en del av elevhälsans medicinska insats. Skolläkaren är rådgivande i medicinska frågor, medverkar i bedömningar av elevers hälsa samt deltar vid utredningar av elever med inlärningshinder där det är oklart varför elev inte når sin potential i skolan.

Skolläkaren genomför medicinsk utredning och utfärdar intyg/utlåtande inför mottagande i den anpassade skolan. Hen följer även upp hälsoproblem som identifierats av skolsköterska samt ordinerar vaccin som inte ingår i skolsköterskans behörighet. Skolläkaren remitterar elever med hälsoproblem till externa vårdgivare för fortsatt utredning och behandling. Efter överenskommelse kan skolläkaren delta på elevhälsomöten för att bidra med medicinsk kompetens.

 

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvarig, MLA, arbetar med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen samt lagkravslistan, för samtliga grundskolor, anpassade grundskolan, gymnasiet och anpassade gymnasieskolan inom Utbildningsförvaltningen. MLA:s uppdrag är att planera, utveckla och leda det systematiska förbättringsarbetet utifrån EMI:s ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilket bland annat innebär att:

 • leda och utveckla kvalitetsarbetet i elevhälsans medicinska insats
 • uppdatera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete
 • leda arbetet mot uppsatta mål
 • arbeta med att ha uppdaterade rutiner och processer utifrån rådande lagar och föreskrifter som till exempel läkemedels-, journalföring-, remisshantering- och vaccinationsrutiner.
 • utreda avvikelser och klagomål
 • ansvara för att egenkontroller genomförs
 • uppdatera årshjul samt checklistor
 • upprätta patientsäkerhetsberättelser för BUN och GN
 • introducera nya skolsköterskor
 • samverka med skolläkare, externa vårdgivare och andra samverkanspartners
 • utveckla det digitala journalsystemet för säker dokumentation
 • ansvara för att loggkontroller i journalsystemet genomförs och vid behov utreda eventuella felaktigt användande

 

Synpunkter och klagomål

Om du, som elev eller vårdnadshavare, undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du/eleven har fått, tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret eller fyll i klagomålsblanketten och skicka den till verksamhetschefen för Barn- och elevhälsan anna.olls@ystad.se

Du kan också vända dig till Patientnämnden för att diskutera dina rättigheter och föra fram synpunkter på vården, omhändertagandet eller bemötandet.

Publicerad 2021-04-23, Uppdaterad 2024-04-25

Kontakt

GDPR

Läs om Ystads kommuns integritespolicy på www.ystad.se/gdpr