Medicinsk insats

Välkommen till Elevhälsans medicinska insats, EMI.

 

Elevhälsans medicinska insats, EMI, i Ystads kommun ingår som en del i kommunens Barn- och Elevhälsa. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare på de olika skolorna.

Skolsköterskorna träffar alla elever och på initiativ av hen kan även eleverna träffa skolläkaren gällande skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling.

Centralt på Barn- och elevhälsan arbetar även verksamhetschefen för EMI med administration och utvecklingsfrågor inom den medicinska insatsen. EMI är kostnadsfri och frivillig.

Inom Barn- och elevhälsan finns även psykologiska, psykosociala (kurator) och specialpedagogiska kompetenser som EMI kan samverka med. 

Alla som arbetar inom EMI har sekretess (tystnadsplikt) liksom övrig hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de är oroliga eller misstänker att ett barn far illa.

 

Hälsofrämjande arbete

Personal inom EMI arbetar i främst hälsofrämjande och förebyggande. Detta genomsyrar allt från hälsobesöken till medverkan i skolans hälsofrämjande skolutveckling. Det finns ett starkt samband mellan god hälsa och lärande.

EMI:s uppdrag är att:

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

EMI samverkar med externa aktörer såsom Barnmottagningen, Primärvården, Ungdomsmottagningen, Första linjen/BUP/Vuxenpsykiatrin och Habiliteringen.

 

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 och gymnasiets åk 1. Syftet med dessa är bland annat att tidigt identifiera problem som kan innebära behov av särskilt stöd samt att ge kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa.

Vid hälsobesöken följs även elevens tillväxt och utveckling. Fokus i samtalet ligger på hälsofrågor som är viktiga för den enskilda eleven. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov. Se Basprogrammet. EMI erbjuder vaccinationer i åk 2, åk 5 och i åk 8 enligt barnvaccinationsprogrammet. Vid behov erbjuds kompletterande hälsobesök och vaccinationer (upp till 18 års ålder).

 

Öppen mottagning

Skolsköterskan har öppen mottagning dit eleverna kan vända sig utan att boka tid. Öppen mottagning är inte ett alternativ till Primärvården men elever kan få rådgivning, hjälp med enklare sjukvårdsinsatser och ges möjlighet till lärande i att söka vård. Öppen mottagning ger skolsköterskan möjlighet att tidigt upptäcka elever med svårigheter eller behov av stöd.

 

Elevhälsoteamsarbete, samverkan och arbetsmiljöarbete

Elevhälsoteamen arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan samt att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen och lärandet. Skolsköterskan bidrar med sin medicinska kompetens i elevhälsoteamen.

Skolsköterskan kan till exempel arbeta tillsammans med skolans övriga personal med:

  • tobak, alkohol och droger
  • undervisning om hälsa kost och motion
  • sex- och samlevnad.

gymnasiet utförs riktade hälsokontroller beroende på val av program och framtida yrkesval.

 

Synpunkter och klagomål

Om du, som elev eller vårdnadshavare, undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du/eleven har fått, tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret eller fyll i klagomålsblanketten och skicka den till verksamhetschefen för Barn- och elevhälsan anna.olls@ystad.se

Du kan också vända dig till Patientnämnden för att diskutera dina rättigheter och föra fram synpunkter på vården, omhändertagandet eller bemötandet.

Publicerad 2021-04-23, Uppdaterad 2023-06-28

Kontakt

Kontaktuppgifter till skolsköterskor

GDPR

Läs om Ystads kommuns integritespolicy på www.ystad.se/gdpr