Miljöskydd

Miljöskyddstillsynen omfattar bl.a:

  • Industritillsyn gällande alla verksamhetstyper som bedöms ha miljö-eller hälsopåverkan enl. miljöbalken, t.ex. vindkraftverk, livsmedelsindustrier, fordonstvättar, bensinstationer, avfallsanläggningar, snickerier, tryckerier, köldmedieanläggningar, avloppsreningsverk, skjutbanor, bilskrotare, förorenad mark, tandläkare, bilverkstäder, värmeverk, betongindustrier, kemiska industrier och mycket annat.
  • Lantbrukstillsyn gällande bl.a. lantbruk med djurhållning, växtodling och fruktodlare.
  • Enskilda avlopp, som omfattar såväl inventering av kommunernas drygt 9000 enskilda avloppsanläggningar. inkl. rådgivning och föreläggande, som prövning av inkomna tillståndsansökningar.

I miljötillsynen ingår även granskning av årsrapporter, handläggning av ärenden gällande miljösanktionsavgifter, strandskyddstillsyn, PCB m.m.

Miljöskyddsgruppen hanterar även prövningar enl miljöbalken, t.ex. prövning av anmälningspliktiga s.k. C-verksamheter, ansökningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, renhållningsdispenser, anmälan om PCB-saneringar och mycket annat.

Utöver tillsyn och prövning hanteras klagomål på allt från olägenheter vid gödselspridning till utsläppsproblematik av olika slag, nedskräpning, felaktig hantering av avfall samt buller och lukt från miljöfarliga verksamheter.

Miljöförbundet är även remissinstans gällande bl.a. tillståndsansökningar och ändringar av befintliga tillståndspliktiga verksamheter som gällande planer och bygglovsansökningar. 

Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2023-11-29