Hantering av personuppgifter

Här finns information om hur fritids- och kulturverksamheterna i Ystads kommun hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte PUL och trädde i kraft i maj 2018 innebär att dina personuppgifter får ett starkare skydd.
Läs mer om kommunens generella behandling av personuppgifter här.

Behandling av personuppgifter för avdelning Fritid

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och tillämpar gällande integritetslagstiftning. Flera olika verksamheter kan komma att hantera dina personuppgifter, beroende på vilken service eller tjänst som avses.

Varför och hur vi sparar och behandlar personuppgifter inom respketive verksamhet har vi förtydligat i avsnitten nedan.

  1. Vilken typ av personuppgifter vi behandlar
  2. Varifrån vi fått personuppgifterna
  3. Syftet med att vi behandlar personuppgifterna
  4. Den rättsliga grunden till behandlingen 
  5. Hur länge vi sparar och gallrar personuppgifterna
  6. Vem vi eventuellt delar dina personuppgifter med 

1) Namn, personnummer/organisationsnummer, adress (för förening och företag), telefonnummer och e-postadress.

2) Du har själv försett oss med personuppgifterna, via blankett eller registerrutin.

3) För att vi ska kunna hantera lokalbokning, fakturering, kvittenser och nyckel/tagg-rutiner.

4)
– Avtalssituation med den registrerade (artikel 6.1.b):
För lokalbokningar, kvittenser, taggar och nycklar.
– Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse (artikel 6.1.e):
För föreningar som frivilligt inlämnat personuppgifter för att kunna synas i kommunens föreningsregister, vilket visas för allmänheten på vår hemsida och för att via nyhetsbrev kunna informera om vår verksamhet.

5) Personuppgifterna sparas i två år och gallras därefter bort såvida inga nya bokningar/registreringar görs, alternativt så länge tillfällig nyckel/tagg är utlånad.

6) Lagring av personuppgifterna:
– I vårt boknings- och registersystem FRI.
– För att via e-post informera registrerade föreningar om vår verksamhet, informationsträffar evenemang m m för vi även över föreningarnas e-postadresser till tredje land – till det molnbaserade nyhetsbrevsverktyget MailChimp. MailChimp är anslutet till det EU-godkända självcertifierade mekanismen "Privacy Shield" som finns i USA och som innebär att anslutna företag uppfyller de skyddskrav som ställs i den svenska dataskyddsförordningen. Adresserna i MailChimp gallras en gång per år, för att stämma överens med adresserna i FRI. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta. Detta framgår i varje utskick som görs.

1) Namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress.

2) Du har själv försett oss med personuppgifterna via blankett eller registerrutin.

3) För att vi ska kunna hantera ansökan och utbetalning av bidrag.

4)
– Avtalssituation med den registrerade (artikel 6.1.b):
För bidragsansökningar, lokalbokningar, kvittenser, taggar och nycklar.
– Avtalssituation med den registrerade (artikel 6.1.b):
För föreningar som frivilligt inlämnat personuppgifter för att kunna synas i kommunens föreningsregister, vilket visas för allmänheten på vår hemsida och för att via nyhetsbrev kunna informera om vår verksamhet.

5) Personuppgifterna i en bidragsansökan arkiveras.

Lagring av personuppgifterna:
– I dokumenthanteringssystemet Evolution och Ystads kommuns stadsarkiv.
– Ansökan förvaras i pappersformat i närarkiv i 5 år. Därefter arkiveras beslut, årsredovisning och rapport i stadsarkivet.

1) Namn, adress, födelsedata, telefonnummer, e-postadress och foto. Du har själv försett oss med personuppgifterna, via ansökan, blankett eller bokningsrutin.

2) För att vi ska kunna tillhandahålla och hantera ovan nämnda tjänster.

3) Avtalssituation med den registrerade (artikel 6.1.b).

4) Personuppgifterna sparas så länge årskortet eller aktiviteten gäller, och gallras därefter löpande.

5) Personuppgifterna hanteras endast i vårt boknings- och betalsystem ACTOR.

1) Barnets namn, personnummer, skola och klass samt vårdnadshavarnas mobilnummer och e-post.

2) Vårdnadshavarna förser Kulturskolan med personuppgifterna, via kontoregistrering och platsbokning.

3) För att kunna hantera kursanmälan och fakturering och kontakt med vårdnadshavare och elever.

4) Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e).

5) Personuppgifterna sparas och hanteras under tiden eleven är inskriven på Kulturskolan och gallras därefter bort efter tre år.

6) Personuppgifterna hanteras i Kulturskolans boknings- och verksamhetssystem StudyAlong.

1) Namn och telefonnummer till vårdnadshavare.

2) Vårdnadshavare förser själva Ungdomens Hus med personuppgifterna, via medgivanden.

3) För att vi ska kunna bedriva en säker och trygg verksamhet med stöd från ungdomarnas föräldrar. Vi begär därför skriftligt medgivande från vårdnadshavare för att kunna:

– ta emot och hantera anmälningar till evenemang och utflykter
– låna ut vår musikstudio med tagglås
– tillåta datorspel
– tillåta barn och unga åka i bil med personalen
– kunna utfärda medlemskort åt de yngre barnen för att kunna komma i kontakt med vårdnadshavarna vid eventuell nödsituation

4) Samtycke – artikel 6.1.a.

5) Personuppgifterna sparas fram till evenemangs- eller utflyktsdatum, alternativt ett år (medlemskort) och raderas därefter. Uppgifterna sparas i en pärm på Ungdomens Hus.

6) Personuppgifterna hanteras endast av Ungdomens Hus personal.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Ystads kommun. 

Publicerad 2022-05-24, Uppdaterad 2023-09-13