Överförmyndaren

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning. I Ystad finns det en överförmyndarnämnd, som väljs av kommunfullmäktige för en fyraårsperiod. Ystad är en del av Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd som har sitt kansli i Tomelilla kommun.

Överförmyndare

God man

Överförmyndarnämnden har tillsyn över kommunens alla föräldrars förvaltning av sina barns tillgångar och över alla gode män och förvaltare för att kontrollera att de sköter sina uppdrag.

Nytt avtal om gemensam verksamhet i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn

Kommunstyrelserna i Ystads, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner har fattat beslut om ett avtal för att utöka samverkan inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Tomelillas kommunhus (Gustafs torg 16) från och med 1 januari 2023. Det nya kansliet har 9 tjänstepersoner som arbetar för nämnden.

Protokoll, blanketter och mer information

Protokoll för Överförmyndarnämnden

Klicka här för att komma till den gemsamma överförmyndarverksamheten på www.tomelilla.se

Publicerad 2022-12-11, Uppdaterad 2023-12-18