Behovsprövning och bidragsberäkning

Alla personer som bor och vistas i Ystads kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på annat sätt behöver ekonomiskt bistånd har rätt att ansöka om stöd.

I första hand skall du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika bidragssystem som sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd m.m.

Tillgångar, som t.ex. bankmedel och aktier, eller kapitalvaror som lätt går att sälja, måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.

Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Vad ska du göra för att vara berättigad, vad kan vi kräva?

 • Du ska vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen
 • Du ska söka alla typer av arbete. Detta innefattar de arbeten du har erfarenhet av och utbildning för, samt okvalificerade arbeten
 • Du ska ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning
 • Du ska dokumentera alla arbeten och utbildningar du söker. Eventuella arbetshinder ska styrkas med läkarutlåtande.

Social- och Omsorgsförvaltningens kan begära att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta avser också studerande, som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan din ansökan om försörjningsstöd avslås eller nedsättas. Du kan också erbjudas andra rehabiliterande insatser.

Äldreförsörjningsstöd

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd. Till höger hittar du en länk till Pensionsmyndigheten.

Vad ska försörjningsstödet täcka?

Socialstyrelsen fastställer varje år en rekommenderad riksnorm för försörjningsstöd, som är uppdelad i två delar, dels personliga kostnader och dels gemensamma hushållskostnader. Normen nedan gäller från och med 1 januari 2024.

Normen för personliga hushållskostnader skall täcka kostnader för: livsmedel, kläder/skor, fritid/lek och hygien, samt barn- och ungdomsförsäkring.

Familjesammansättning           
Månadsbelopp/person, år 2024
Ensamstående vuxen 3 800 kr
Sammanboende
(belopp tillsammans )
6 850  kr
Gymnasieungdom upp till 20 år 4 820 kr
Barn under 1 år 2 640 kr
Barn 1-2 år 2 940 kr
Barn 3 år 2 620 kr
Barn 4-6 år 2 940 kr
Barn 7-10 år 3 680 kr
Barn 11-14 år 4 230 kr
Barn 15-18 år 4 780 kr


Normen för gemensamma hushållskostnader skall
täcka kostnader per hushåll för: förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TV-licens, mobiltelefon och mobiltelefonsamtal.

Gemensamma hushållskostnader  
Månadsbelopp/person, år 2023
1 person 1 230 kr
2 personer 1 360 kr
3 personer 1 720 kr
4 personer 1 950 kr
5 personer 2 240 kr
6 personer 2 540 kr
7 personer 2 730 kr


Utöver normen beviljas vid behov bistånd till vissa andra faktiska kostnader förutsatt att de är rimliga. Vilka kostnader som godkänds bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare kan ha råd med: 

 • Boendekostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyra)
Familjesammansättning Högsta godtagbara hyra
Ungdomar upp till 25 år 3 893 kr
1 vuxen 6 033 kr
2 vuxna 6 449 kr
1 vuxen + 1 barn 6 449 kr
1-2 vuxna + 1-2 barn 8 081 kr
1-2 vuxna + 3-4 barn 9 719 kr
1-2 vuxna + 5-6 barn 11 473 kr
  Fler än 6 barn: +1 000 kr per barn över 6.
 • Hushållsel (ej värmekostnad)
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Barnomsorgsavgift
 • Avgift till fackförening/A-kassa
 • Akut tandvård
 • Läkarvård/medicinkostnader enligt recept
 • Glasögon
 • Begravningskostnader (beräknas utifrån tillgångar i dödsboet)

Inkomster som reducerar

Från bidragsbeloppet skall nettoinkomsterna (efter avdrag för preliminärskatt) räknas av eftersom de reducerar försörjningsstödet. Detta gäller t.ex.: lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster, föräldrapenning, flerbarnstillägg, ALFA, sjukbidrag, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMF-ersättning eller liknande sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt.

Provberäkning

Vill du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd kan du klicka på länken till höger för Socialstyrelsens provberäkning.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Sekretess inom socialtjänsten regleras i Sekretesslagen 26 Kap.

Synpunkter på handläggning

Synpunkter och klagomål på socialtjänsten kan göras till IVO Inspektionen för vård och omsorg, 010-788 50 00 eller på IVO.se.

Information

Om du har frågor eller problem - är du välkommen att kontakta socialtjänsten! Om ditt problem kräver andra insatser än de vi kan ge, kan du få råd om vart du kan vända dig.

Publicerad 2021-01-14, Uppdaterad 2024-02-14

Kontakt

Mottagningstelefon:
Tel: 0411-57 75 75

Reception:
Tel: 0411-57 73 60

Besöksadress:
Blekegatan 1


Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad

Fax: 0411-191 16