Insatser FoS / ansökan

Du vänder dig till LSS-handläggarna med en skriftlig eller muntlig ansökan, se rutan kontakter. För att kunna avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS eller SoL gör LSS-handläggaren en utredning.


Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål. I vissa fall behöver LSS-handläggaren få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande.

Insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen

Vem har rätt till SoL-insatser?

När du ansöker om SoL insatser görs bedömningen om du har en långvarig psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, lindrig utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.

Insatser enligt LSS och SoL är frivilliga och avgiftsfri.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Vem har rätt till LSS-insatser?

När du ansöker om LSS insatsers görs först en personkretsbedömning. De som tillhör personkretsen är;

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Fakta:

Det finns två lagar som reglerar stöd och service;

Publicerad 2013-07-30, Uppdaterad 2020-01-16

Kontakt

Birgitta Theodorsson
LSS-handläggare
birgitta.theodorsson@ystad.se
0411-57 77 54

Annika Lammer
LSS-handläggare
annika.lammer@ystad.se
0411-57 77 24

Gina Mårtensson
LSS-handläggare
gina.martensson@ystad.se
0411-57 76 40

Sandra Kremer
Biståndshandläggare
sandra.kremer@ystad.se
0411-57 89 44 

 

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.