Planer och program

Det är kommunen som ansvarar för hur frågor om mark- och vattenanvändning hanteras i Ystads kommun.

För att kunna uppfylla lagkrav, och tillgodose såväl enskilda som samhällsintressen i planeringen av den fysiska miljön, arbetar planavdelningen med att ta fram planer och program.

Planenheten arbetar dels med planeringsprojekt i form av Detaljplaner och Områdesbestämmelser, dels med program för en långsiktig utveckling av kommunen med Översiktsplan (ÖP), Fördjupade översiktsplaner (FÖP) och Bevarandeprogram.

 

Publicerad 2020-10-09, Uppdaterad 2022-11-25