Områdesbestämmelser

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. De reglerar normalt endast enstaka frågor som markanvändning och bebyggelsens utformning, och kan vara ett alternativ till detaljplaner för att t ex bevara det unika landskapet eller värdefulla bebyggelsemiljöer.

Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen men ger ingen byggrätt som en detaljplan gör. I Ystads kommun finns gällande områdesbestämmelser för Hagestads mosse, Sandskogen och området söder om Österlenvägen med bl a Hammar, Ingelstorp och Peppinge.

 

Publicerad 2021-03-21, Uppdaterad 2022-10-20