Källaröversvämning/vattenskada

Checklista om du drabbas av översvämning

 • Misstänker du att översvämningen beror på brister i det allmänna ledningsnätet, kontakta genast va-enheten.

  Vid akuta ärenden på dagtid kontakta Ystads kommuns växel tel. 0411-57 70 00.

  Akuta problem efter kontorstid ring SOS-alarm tel 040-676 90 70.

       

 • För att avgöra var stoppet är så rekommenderar vi att du tittar i servisbrunnen som ska finnas utanför tomten. Står det högt med vatten där så är stoppet på kommunens sida och ska åtgärdas av VA-enheten. Läs i informationsmaterialet ¨Att tänka på vid översvämning¨ som finns i högerspalten.
 • Försök att hindra vattnets väg in. Begränsa skadan genom att flytta undan möbler och kartonger om vattnet ändå tränger in.
 • Bryt all elektrisk ström till de översvämmade delarna. Se dock till att pumpar inte stannar.
 • Anmäl skadan till va-enheten i e-tjänsten i högerspalten (anmälan hanteras inte akut).
 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag omedelbart.
 • Fotografera dina skador. Det underlättar i handläggningen senare.
 • Kontrollera om dina grannar har blivit drabbade och försök att kontakta dem om de är bortresta.
 •  Försök att sanera så gott det går. Snabba insatser begränsar skadorna. Vattnet ser otrevligt ut men är i allmänhet inte farligt. Du bör dock vara noga med hygienen efter att ha varit i kontakt med vattnet.

Råd om hur du skyddar dig mot översvämning

Klicka på bilden nedan för att se filmen

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom

 • Räddningstjänsten har i första hand i uppdrag att skydda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.  

 • Se över din försäkring. Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig.

 • Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då.

 • Se till att dina avloppsbrunnar är fria från skräp.

 • Var uppmärksam på i vilket skick befintliga dränerings- och avloppsrör är på din fastighet.

 • Tänk på att trädrötter kan tränga in och blockera dränerings- och avloppsrör.
 • Lägg något tungt på brunnslocket i din källare för att förhindra att det lyfts om vattnet tränger upp.

Försäkringsbolag

Om du råkar ut för översvämning ska du meddela försäkringsbolaget för saneringsåtgärder och skadereglering, meddela även va-enheten så att vi vet om översvämningen 

För att anmäla vattenskada till oss på Va-enheten använd e-tjänsten i högerspalten.

Vi hör av oss om vi behöver kompletterande information. Din anmälan till oss är viktig för att vi ska ha kännedom om översvämningen samt ledningsnätets funktion och kondition.

Beroende på omständigheterna kring översvämningen finns eventuellt möjlighet till ersättning av självrisk. Kontakta va-enheten efter att du varit i kontakt med ditt försäkringsbolag.

Förebygg källaröversvämning

Det går inte att skydda sig helt mot eventuell källaröversvämning. Men du kan minimera och förebygga riskerna.

För att förebygga källaröversvämning finns exempelvis manuella avstängningsbara och självstängande golvbrunnar som kan stå emot vattentryck.

Det finns även backventiler som skyddar mot att vatten tränger in från gatuledningen. Är din fastighet försedd med backventil är du som fastighetsägare ansvarig att underhålla denna. Underhållet görs lämpligen inför sommarsäsongen.

Ansvarsfördelning vid översvämning och skyfall

Fastighetsägaren ansvar för:

 • vatten- och avloppsinstallationer inom den egna fastigheten (hela tomten, inte bara byggnader) fram till anslutningspunkten i gatan.
 • att va-system är väl underhållna. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.  
 • att separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunens VA-enhet anlagt ett duplikatsystem i gatan. Dvs. att dagvatten, vatten från tak och andra ytor inte får belasta spillvattenledningsnätet.  
 • att informera hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren.    

VA-enheten ansvarar för:

(VA-enheten är huvudman och ansvarar för vattentjänster för abonnenter inom verksamhetsområden)

 • att det allmänna ledningsnätet (utanför fastigheten) ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
 • att ledningar ska vara väl underhållna. T.ex ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan orsaka driftsstörningar.
 • att informera berörda fastighetsägare vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till separat system. 

Kommunen ansvarar för:

 • att skapa säkra vattenvägar i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla, lösningen finns inte i att bygga större rör. Stadsplanering ansvarar kommunen för.
Publicerad 2021-02-28, Uppdaterad 2024-03-21

Anmälan om översvämning/vattenskada

E-tjänst anmälan om översvämning

Kan du inte använda e-tjänsten så fyll i blanketten istället

Blankett anmälan om översvämning/vattenskada

Anmälan skickas till:

Ystads kommun
Nya Rådhuset
Österportstorg 2
271 80  Ystad

Ansökan om ersättning för självrisk

Glöm inte att ansöka om att få ersättning för självrisken hos VA-enheten. Ersättning beviljas endast när skadan är reglerad och om det är Ystads kommun som är ansvarig för skadan. Tänk på att det kan ta 1-2 år innan skadan är reglerad mellan ditt försäkringsbolag och Ystads kommun.

Skicka underlag som visar att du betalat din självisk till tekniska@ystad.se, glöm inte att ange det ärendenumret du fick när du använda vår e-tjänst anmälan om översvämning.

Ladda ner appen!

Med appen Felanmälan Ystads kommun, kan du rapportera fel via din smartphone.

 

App Store

Google Play