16240257-students-with-tablet-pc-writing-to-notebooks.jpg

Medborgarinitiativ

Om du är folkbokförd i Ystads kommun kan du påverka utvecklingen i kommunen. Det gör du genom att föreslå förändringar i frågor som kommunen kan besluta om, till exempel fler lekplatser, billigare sophämtning eller bättre tillgänglighet. Du kan inte föreslå förändringar i frågor som har med enskilda att göra, till exempel frågor om försörjningsstöd eller bygglov. Frågorna ska vara demokratiska och respektera alla människors lika värde.

Tänk på att bara skriva ett förslag åt gången och uttryck dig så konkret som möjligt. Ett exempel kan vara följande.

”Jag vill att det ska finnas en lekplats i Löderups centrum.”

Motivera gärna ditt förslag.

Synpunkter på kommunens service?

Vill du främst lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster eller sett något som behöver lagas eller tas om hand? Då kan du kontakta kommunen via denna länk: Synpunkter eller felanmälan så skickas ditt ärende till rätt avdelning.

Trafikfrågor?

Frågor som rör trafiken, såsom hastighetsbegränsningar, parkeringsmöjligheter etc, behandlas inte av kommunfullmäktige. Om du vill lämna förslag i sådana ärenden går det bra att skriva till Myndighetsnämnden som är den instans som hanterar dessa frågor.

Myndighetsnämnden
271 80 Ystad

Hur lämnar jag mitt Medborgarinitiativ och till vem?

Du kan lämna ditt Medborgarinitiativ digitalt via kommunens e-tjänster eller använda ett formulär för Medborgarinitiativ.

Till e-tjänsten

Du kan också hämta ett utskrivet formulär på stadsbiblioteket och i Nya Rådhusets reception. När du fyllt i det kan du lämna det till kansliavdelningen i Nya Rådhuset, Österportstorg 2, eller skicka det till:

Ystads kommun
Medborgarinitiativ
Nya Rådhuset
271 80 YSTAD

Medborgarinitiativet ska undertecknas av en eller flera personer. När initiativet har kommit in till kommunen blir det en allmän handling. Det betyder att alla har rätt att ta del av ditt förslag.

När och var behandlas Medborgarinitiativ?

När ett Medborgarinitiativ lämnats till kansliavdelningen skickas det vidare till den nämnd eller styrelse som är berörd av initiativet.

I samband med att nämnden eller styrelsen behandlar ditt förslag ska du ges tillfälle att närvara vid sammanträdet för en kortare presentation av ditt förslag.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Om ett Medborgarinitiativ tas upp till politisk behandling i en nämnd eller styrelse, så ska denna fatta beslut inom sex (6) månader från den tidpunkt Medborgarinitiativet lämnades in. Om det finns särskilda skäl, som till exempel att initiativet måste beslutas av kommunfullmäktige eller av flera nämnder, får tidsperioden om sex månader överskridas.

När nämnden eller styrelsen har beslutat om initiativet ska genomföras eller inte, så ska du få information om detta.

Inlämnade Medborgarinitiativ redovisas till kommunfullmäktige en gång per år.

Samtycke till publicering

När du lämnar in ett Medborgarinitiativ samtycker du till att kommunen lagrar, bearbetar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt att medborgarinitiativet publiceras i en samlad förteckning på kommunens hemsida med fattat beslut när det är slutbehandlat.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kansliavdelningen, tel. 0411-57 71 50 eller via e-postadress kommunen@ystad.se.

 

Medborgarinitiativ ersätter Ystadsförslag från 1 september 2023

Hittills har du kunnat föreslå förändringar via Ystadsförslaget. Den 1 september 2023 införde vi en ny typ av förslag – Medborgarinitiativet – som ersatte Ystadsförslaget. 
 
Syftet med Medborgarinitiativ är att handläggningen ska bli snabbare och mer effektiv. Inlämnade medborgarinitiativ kommer att handläggas direkt av den nämnd eller styrelse, som är insatt i frågorna som initiativet berör. Inkomna förslag har tidigare skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut och därefter vidare till berörd nämnd eller styrelse.  

Publicering av lämnade förslag

Publicerad 2011-02-16, Uppdaterad 2023-09-08