Kommunrevision

Ystads kommuns revisorer är valda av kommunfullmäktige. Revisionen är kommunfullmäktiges instrument för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten.

I uppgiften ingår att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av nämnder och styrelser.

Kommunrevisorerna

I Ystads finns nio förtroendevalda revisorer. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs inför varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Det krävs att revisorerna är formellt och faktiskt oberoende och att de kan arbeta objektivt och förutsättningslöst.

Revisionens uppdrag

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet, i den omfattning som följer av god revisionssed, som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska även i sin roll som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Varje år ska revisorerna uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser genom avlämnade av revisionsberättelse.

Revisionen upprättar även rapporter över de övergripande och fördjupade granskningar som årligen genomförs och som sammanfattas i iakttagelser och synpunkter. Dessa rapporter överlämnas till kommunfullmäktige och berörda nämnder och styrelser.

Revisionsbiträden

Revisorerna biträds vid genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga revisionskonsulter. Under nuvarande upphandlingsperiod biträder Ernst & Young AB oss i detta arbete.

 

Publicerad 2023-12-11, Uppdaterad 2024-01-29