Mål- och verksamhetsstyrning

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

 

PersonalgruppI Ystad finns en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser som beslutar vad som ska göras och formulerar visionen samt mål för arbetet.

Förvaltningarna/bolagen bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning.

Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat för kommuninvånarna. Genomgående är uppföljning, analys och dialog viktigt för att se om resultaten nås och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

Kommunens övergripande mål

Med vision, värdegrund och omvärldsanalys som grund antogs det, inför mandatperioden 2019-2022 en ny modell för mål- och resultatstyrning med sju övergripande mål.

Syftet med målstyrningen är att skapa fokus och samla organisationen inför större övergripande förändringar. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att kunna följa upp om arbetet leder i rätt riktning, finns också indikatorer. De sju övergripande målen är samlade under tre olika områden.styrmodell

Bättre tillsammans

Ystads kommun arbetar för att vara en medborgarengagerad kommun där invånarna känner att de har goda möjligheter att påverka. Engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna präglar den samverkan kommunen har såväl inom den egna organisationen som med andra samhällsaktörer.

Övergripande mål

  • Ystadborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen.
  • Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en stark regional utveckling.

Välfärdstjänster av hög kvalitet

Skola, stöd, vård och omsorg är många invånares kontakt med den kommunala organisationen. Våra invånare förväntar sig hög kvalitet på kommunens tjänster och för att möta ökade behov krävs ständig utveckling och förbättring. En framgångsfaktor är att göra våra invånare till medskapare i utvecklingen av smartare och bättre anpassade välfärdstjänster.

Övergripande mål

  • Varje elevs bästa skola - en skola för alla och var och en
  • Stöd, vård och omsorg utifrån den enskildes behov och förutsättningar

God livskvalitet i en hållbar miljö

Attraktiva livsmiljöer gör att människor lockas till Ystads kommun och väljer att stanna här. För att behålla attraktiviteten på sikt arbetar kommunen för hållbarhet i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Ett dynamiskt företagsklimat, varierat boende, mötesplatser och ett brett utbud av tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter är tillsammans med en miljö i balans, ren luft och rent vatten centrala för att skapa god livskvalitet.

Övergripande mål

  • Kommunen växer genom attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationsmöjligheter och ett framgångsrikt näringsliv.
  • Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen.
  • Fler Ystadsbor ska ha egen försörjning.

Vart och ett av de sju målen adresseras till berörda nämnder och bolag. Alla nämnder och bolag som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.

Som stöd för att bedöma om målen uppfyllts mäts resultatet med indikatorer som är kopplade till målen. Dessa ger "indikationer" på om utvecklingen för målet är på väg i önskad riktning. Ett uppnått acceptabelt värde anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen.

Två viktiga förutsättningar för att kunna uppnå målen är att vi har ekonomi i balans och att vi har en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs. Utvecklingen för dessa områden följer vi kontinuerligt upp.

Våra styrdokument

Styrdokumenten är ett stöd till styrelser, bolag, nämnder och förvaltningar i framtagandet av nämnd- och styrelsemål och aktiviteter. Dokumenten används för att säkra att inriktningen på nämnd- och styrelsemål och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt.

Publicerad 2020-03-27, Uppdaterad 2022-11-17