Mål- och verksamhetsstyrning

I Ystad finns en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser som beslutar vad som ska göras och formulerar visionen samt mål för arbetet.  

 

Förvaltningarna/bolagen bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning.

Ystads kommuns övegripande mål. Klicka för att förstora.Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat för kommuninvånarna. Genomgående är uppföljning, analys och dialog viktigt för att se om resultaten nås och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. För att kunna följa upp om arbetet leder i rätt riktning, finns också indikatorer kopplade till respektive mål.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är integrerade i målstyrningen genom att varje övergripande mål är kopplat till de globala mål som det har påverkan på. Det innebär att kommunkoncernen ska ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter i utarbetande, genomförande och uppföljning av nämnd-, styrelsemål och aktiviteter.

Kommunens övergripande mål

Med vision, värdegrund och omvärldsanalys som grund antog Kommunfullmäktige den 15 juni 2023 nya övergripande mål
De övergripande målen konkretiserar vägen till kommunens vision och synliggör vad fullmäktige vill uppnå under mandatperioden. Målen strävar mot att skapa en gemensam riktning i hela kommunkoncernen och är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. Kommunfullmäktiges sju övergripande mål samlas under tre målområden.

God och hållbar tillväxtÖvergripande mål

  • Ystads kommun har ett gott företagsklimat som ger förutsättningar för tillväxt och hög grad av egen försörjning

Bästa möjliga medborgarnytta

Övergripande mål

  • Invånare, företag och besökare är nöjda med den service och kvalitet som kommunen levererar
  • I Ystads kommun får varje barn och ungdom bästa möjliga start i livet
  • Varje invånare med vård- och omsorgsbehov erbjuds trygg omsorg med hög kvalitet

Attraktiva livsmiljöer i hela Ystads kommun

Övergripande mål

  • Ystads kommun har goda förutsättningar för att växa hållbart samt en väl utbyggd infrastruktur
  • Ystads kommun är en trygg och attraktiv plats att bo, verka och vistas
  • Ystads kommuns invånare har goda förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid

De sju målen adresseras till berörda nämnder och bolagsstyrelser. Alla nämnder och bolag som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.

Som stöd för att bedöma om målen uppfyllts mäts resultatet med indikatorer som är kopplade till målen. Dessa ger "indikationer" på om utvecklingen för målet är på väg i önskad riktning. Ett uppnått acceptabelt värde anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen.

Två viktiga förutsättningar för att kunna uppnå målen är att vi har ekonomi i balans och att vi har en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs. Utvecklingen för dessa områden följer vi kontinuerligt upp.

Styrdokument

Styrdokumenten är ett stöd till styrelser, bolag, nämnder och förvaltningar i framtagandet av nämnd- och styrelsemål och aktiviteter. Dokumenten används för att säkra att inriktningen på nämnd- och styrelsemål och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt.

 

Publicerad 2020-03-27, Uppdaterad 2024-01-24