15040568-sticky-papers-with-pin-needles.jpg

Anslagstavla

Ystads kommuns offentliga anslagstavla.

Laglighetsprövning – hur besluten överklagas

Kommunallagen 13 kap. (2017:725): Den som är medlem i en kommun har rätt att överklaga kommunala beslut. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen till: Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre (3) veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Om du vill ha ytterligare upplysningar tag kontakt med kansliavdelningen via växeln på telefon 0411-57 70 00.

Anslag - Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd

Publicerad 2022-12-18, Uppdaterad 2024-07-11

När har KF nästa möte?