Regler för förskola och fritidshem

Allmänt

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

En familj med två barn där det yngsta barnet går i förskola (barn 1) och det äldre i fritidshem (barn 2) kommer att få en avgift på 3 % av inkomsten för det yngsta barnet och 1 % av inkomsten för det äldre barnet.

Avgiftstaxan är gemensam för ensamföräldrar och gifta eller sammanboende föräldrar.

Flicka. Foto: Woodleywonderworks, Flickr Creative Commons

Som familj räknas ensamstående och gifta föräldrar, samt sammanboende där en eller båda är föräldrar till barnet.

Avgift för barn vars föräldrar har gemensam vårdnad debiteras den som undertecknar abonnemanget (folkbokföringsadressen är i regel avgörande).

Varje förskola har möjlighet att stänga sin verksamhet. Dessa dagar ska användas till bl. a. personalutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Vilka dessa dagar är ska meddelas föräldrarna i god tid. För de föräldrar som under dessa dagar inte själva kan ordna barntillsyn, finns möjlighet att lämna barnet till annan förskola i kommunen. Den förskola som ditt barn går på, kommer att ge dig ytterligare information.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan skall lämnas efter begäran av Utbildningsförvaltningen samt om inkomsterna förändras.
Den som inte lämnar begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift.

Retroaktiv avgiftskontroll

Att betala rätt avgift är en fråga om rättvisa. Därför har Ystads kommun infört en retroaktiv avgiftskontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in. De uppgifter du som vårdnadshavare lämnar till kommunen jämförs med ditt hushålls taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Vi har nu gjort en kontroll av inkomståret 2021. Avgiftskontroller kommer att genomföras varje år. Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll här. 

Särskilda vistelsetider

Dagen efter syskons födelse har placerade barn rätt att nyttja sin plats i förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet högst 20 kalenderdagar. Därefter max 15 timmar/vecka (gäller inte barn i förskoleklass eller skola).

Vid graviditetsledighet med graviditetspenning har man rätt att behålla plats för sina barn 15 timmar i veckan. Avgift enligt taxa för barn till arbetssökande och barn till föräldralediga.

Föräldrar får inte utnyttja plats i förskoleverksamheten eller fritidshem under huvudsemester eller liknande sammanhängande ledighet, om inte särskilda skäl finns. Rektor fattar beslut i sådana fall.

Rätt till 15 timmars förskoleverksamhet i veckan

Barn, vars föräldrar är arbetssökande, har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.

Barn, vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, skall tillhandahållas förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Under tiden 1 september till 31 maj kan man välja mellan att förlägga tiden 3 timmar per dag i fem dagar eller 5 timmar per dag i tre dagar. För perioden där emellan gäller tiden 3 timmar per dag i fem dagar.
Vid val av 5 timmar/dag beslutar förskolan vilka veckodagar och tider det blir utifrån dess verksamhet.

Dominospel. Foto: Woodleywonderworks, Flickr Creative Commons

För förälder/vårdnadshavare som är delvis arbetssökande eller delvis föräldraledig gäller följande: När ni arbetar/studerar kan ni lämna barnet/barnen utifrån omsorgsbehovet.

De dagar ni inte har arbete/studier kan ni lämna barnet/barnen enligt överenskomna tider/dagar.

Allmän förskola gäller för tre-, fyra- och femåringar i förskola under perioden 15 september-31 maj med start från höstterminen det år barnet fyller 3 år. För dessa barn som har en omsorgstid på 15 timmar eller mindre i veckan debiteras ingen barnomsorgsavgift.

Debitering

Avgift debiteras från första omsorgsdagen enligt det platserbjudande som godkänts vid placeringens början.

Vid första placeringen har man en avgiftsfri inskolningsperiod på normalt fem dagar. Vid byte av omsorgsform görs inga avdrag för eventuell ny inskolning. Avgiften är en abonnemangsavgift som betalas tolv månader per år.

Uppsägningstid

En uppsägningstid på en månad gäller för all förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet. Uppsägningen görs via webben i E-tjänst för förskola och fritidshem. Avgift debiteras en månad räknat från ankomstdagen.

Avstängning av plats

När avgiften för två månader förfallit och är obetald trots påminnelse, skickas meddelande till räkningsmottagaren om avstängning från platsen med 14 dagars varsel. Hela skuldbeloppet ska vara betald för att få platsen tillbaka. 

Avgiftsreduktion

Enligt 10 § andra stycket i Skollagen 2a kap samt 5 § i Skollagen 2b kap får avgift för barn med behov av särskilt stöd (9 § 2a kap) endast tas ut till den del verksamheten överstiger 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år. För barn med överstigande omsorgsbehov görs en avgiftsreduktion.

  • För heltidsomsorg reduceras avgiften med 30 %
  • För deltidsomsorg reduceras avgiften med 45 %

För tre-, fyra- och femåringar med ett större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften under perioden 15 september - 31 maj.

  • För heltidsomsorg reduceras avgiften med 30 %
  • För deltidsomsorg reduceras avgiften med 45 %

Avdrag på avgiften sker då om förskola/fritidshem hålls stängda och ingen annan plats kan erbjudas.

 

Publicerad 2020-02-09, Uppdaterad 2023-11-07

Kontakt handläggare

Utbildningsförvaltningens handläggare har följande telefontider:

Måndag 10.00 - 11.00
Tisdag 13.30 - 14.30
Onsdag 10.00 - 11.00
Torsdag 13.30 - 14.30

 

0411 - 57 89 40

Det går också bra att ta kontakt via
forskolagrundskola@ystad.se