Att tänka på - ABC

Vad kan vara viktigt att ha med sig när man är vårdnadshavare till en elev i Ystads kommuns kommunala grundskolor?

A

Allergier

Ystads för- och grundskolor är parfym- och nötfria. Det är inte tillåtet att ta med sig mat som innehåller trädnötter, jordnötter, mandel eller sesamfrö till skolan.

Akuta situationer

Vid akuta situationer, till exempel snöoväder, kan verksamheten ställas in. Information om detta lämnas via ystad.se och Vklass. Akut information skickas ibland via sms, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Vklass och uppdaterar dina kontaktuppgifter.
Håll också utkik på ystad.se/skolskjuts för att se vilka turer som eventuellt ställs in.  

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad grundskola är nio år och följer sin egen läroplan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Med hjälp av Om svenska skolan på Skolverket kan du få information om det svenska skolsystemet, där anpassade grundskolan är en del. Informationen finns på flera språk och gäller hela Sverige.

B

Backa barnet

De allra flesta barn får all hjälp och stöd de behöver av sina vårdnadshavare eller familjer men ibland kan det behövas lite extra stöd. Backa barnet är en gemensam modell för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behovs och ge samordnat stöd. I Backa barnet arbetar Polisen, Region Skåne och Ystads kommun tillsammans. 

Besöka skolan

Ystads kommun uppmuntrar intresserade vårdnadshavare och generellt är vårdnadshavare alltid välkomna till skolan. Ta kontakt med ditt barns skola i god tid för att avisera ditt besök; skolan avgör om det passar att besöka gruppen.

Bibliotek

Alla skolor har ett skolbibliotek.
Grundskolorna besöker vid vissa tillfällen kommunens bibliotek. Eleverna ges då möjlighet att låna böcker. Eleverna får ett lånekort i förskoleklass, om ni som vårdnadshavare skriver under ansökan via e-tjänsten Skolstart. Lånekortet är en värdehandling. Skolan ansvarar inte för att lånade böcker lämnas igen. 
Stadsbiblioteket har ett nära samarbete med kommunens skolbiblioteksenhet

Borttappade saker

Kontakta din skola för att få mer information om var upphittade föremål finns. Förvara aldrig värdesaker eller pengar i kapprum eller omklädningsrum. Märk tillhörigheter med namn och klass. Skolan eller kommunen har ingen möjlighet att ersätta borttappade saker. Du behöver kontakta ditt försäkringsbolag för att få eventuell ersättning för borttappade eller stulna saker. 

Brand

Utbildningsförvaltningen har en brandskyddspolicy och bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. All personal har kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt kunskap om att ingripa vid ett nödläge. All personal får regelbundet utbildning om brandskydd och hjärt- och lungräddning. Kolla gärna med ditt barn så att hen har koll på skolans uppsamlingsplats!

Byte av skola

Om en elev önskar byta skola under pågående läsår behöver man ansöka om en ny skolplacering via en e-tjänst. Länk till e-tjänst och mer information om skolplacering finns på kommunens hemsida: ystad.se/skolval

C

Cykling

För de barn som bor nära skolan är det bästa alternativet, ur miljö- och hälsosynpunkt, att gå eller cykla. Att skjutsa barnen till skolan gör att det blir mycket trafik kring skolan och ökar föräldrars oro för sina barns trygghet och säkerhet. Barn som är yngre än 12 år har oftast inte de förutsättningar som krävs för att cykla i komplicerade trafikmiljöer. I måttligt trafikerad miljö kan man som förälder eller annan vuxen cykla tillsammans till skolan när barnet är 7–8 år. För cykling i mer trafikerade miljöer bör man vänta ytterligare några år. Källa: NTF

D

Delaktighet och inflytande

Alla elever har, med stigande ålder, rätt till inflytande över planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt Skolverket. Det kan ske både i den faktiska undervisningen och i form av klass- och elevråd. 

Ystads kommun värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare, du håller dig lättast informerad och delaktig genom att kontinuerligt logga in i Vklass. Minst en gång per läsår bjuds vårdnadshavare in till föräldramöte. Många skolor har ett föräldraråd som träffas regelbundet för att skapa delaktighet och insyn. 

Digitala verktyg

I Ystads kommun har alla elever från årskurs 2 och upp ett eget digitalt verktyg för skolarbete. Eleverna kvitterar ut en ny iPad i årskurs 2, 4 och 7. Läs mer om digitala verktyg i skolan och vilka regler som gäller här: ystad.se/digitalaverktyg

Distansundervisning

Under pandemin undervisades högstadiet via distans största delen av vårterminen 2021. Läs mer om distansundervisning

E

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån gällande skollag samt socialstyrelsens rekommendationer. Här kan du läsa om hur Barn- och elevhälsan bidrar till skolutveckling samt en likvärdig och tillgänglig förskola/skola i kommunal och fristående verksamhet.

E-tjänster

Ystads kommun ger medborgarna allt fler möjligheter att genomföra ärenden digitalt via en rad olika e-tjänster istället för att använda blanketter. Den kanske viktigaste e-tjänsterna du som vårdnadshavare behöver ha koll på inför just skolstart är e-tjänsten Skolstart grundskola. Där lämnar du de uppgifter skolan behöver om ditt barn inför varje läsår. En annan viktig e-tjänst är Anmälan om specialkost. 
Alla e-tjänster hittar du på Mina Sidor - E-tjänster.

Extra studietid

Extra studietid, i form av två timmar i anslutning till skoltiden, erbjuds alla elever i åk 4-9 och utgör ett komplement till den ordinarie undervisningen. Den extra studietiden är undervisning som syftar till att elever ska få hjälp med läxor och annat skolarbete, och på det sättet ges möjlighet att ta igen, befästa eller fördjupa sina ämneskunskaper. Kontakta lärare eller rektor för mer information om hur extra studietid organiserar på just din skola.

F

Fotografering

Några skolor låter en extern leverantör fotografera eleverna för enskilda foton och kataloger. Det är frivilligt att delta och samtycke upprättas mellan leverantören och vårdnadshavarna. 

Sedan hösten 2023 fotograferas inte längre elever i grundskolan för publicering på hemsida eller sociala medier. I de mycket sällsynta fall Ystads kommun behöver foton eller film på elever kommer ett särskilt samtycke för det enskilda tillfället att upprättas. 

Vi ber alla vårdnadshavare och andra anhöriga att inte dela egna foton på andras barn från exempelvis skolavslutningar i sociala medier, utan att först ha fått tillåtelse från respektive vårdnadshavare. 

Fritidshem

Om ett barn har omsorgsbehov innan och efter skolan finns fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Läs mer om Ystads kommuns fritidshem och hur du ansöker om plats för ditt barn: ystad.se/fritidshem

Frånvaroanmälan

All frånvaro måste meddelas skolan via Vklass på webben, via appen eller via telefon. Frånvaroanmälan ska göras varje dag före elevens första lektion. Frånvaro kan anmälas för hela dagen eller del av dag (vid exempelvis tandläkarbesök). Ska del av dag anmälas görs detta genom att välja ”annan period”. Du har också möjlighet att frånvaroanmäla ditt barn via telefon. Då ringer du 010-888 70 50.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en egen, obligatorisk, skolform med stora inslag av skapande arbete och lek. Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från det år barnet fyller 6 år. I Ystads kommun får vårdnadshavare ansöka om skolplats inför förskoleklass (och årskurs 7), och i möjligaste mån försöker Ystads kommun tillgodose önskemålen. Läs mer om skolplacering här. 

G

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk. Skolplikten inleds med förskoleklassen det år som eleven fyller sex år, och avslutas när eleven går ut årskurs 9. I grundskolan ska var och en ska få den utbildning de behöver för att vara väl rustade för den framtid de kommer att möta när de lämnar skolan. Med hjälp av Om svenska skolan på Skolverket kan du få information om det svenska skolsystemet, där grundskolan är en del. Informationen finns på flera språk och gäller hela Sverige.

 

H

Hemsidan

respektive skolas hemsida finner du bland annat kontaktuppgifter till skolans personal, information om mål och arbetssätt och också länkar till eventuella kanaler i sociala medier. 

I

Information

All information från kommunen och skolan skickas hem via Vklass, oftast i form av nyhetsinlägg. Vid akuta situationer skickas sms via Vklass. Därför är det mycket viktigt att du loggar in i Vklass och säkerställer att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Nyheter från utbildningsförvaltningen publiceras på ystad.se, under Förskola och skola

Inlogg

Är du ny vårdnadshavare i kommunen så kommer skolan att dela ut inloggningsuppgifter till dig så att du kan logga in i Vklass. Du kan också läsa här för hur du loggar in med hjälp av bank-id. 

J

K

Karta

Här hittar du en karta över Ystads alla skolor och förskolor.

Kontakt

respektive skolas hemsida finns kontaktuppgifter till skolans personal. Vill du nå ditt barns lärare gör du det enklast via Vklass under fliken Kommunikation. Kontaktuppgifter till utbildningsförvaltningen hittar du på ystad.se. Du kan också ringa till kommunens växel för att bli kopplad till personen du söker, 0411-57 70 00.

Kränkande behandling

Alla kommuner måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att alla skolor ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Läs mer om kränkande behandling i Ystads kommun, och kontakta gärna ditt barns skola för mer information om hur just de arbetar. 

L

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. I Vklass ansöker vårdnadshavaren om ledighet. Läs mer om Ystads kommuns policy för ledighet: ystad.se/ledighet

Lovskola

Lovskola erbjuds elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Begreppet "lovskola" är reglerat i skollagen och ska erbjudas under vissa förutsättningar. Läs mer om hur Ystads kommun organiserar lovskola

Läromedel

Skolan tillhandahåller läromedel för eleverna. Förlorat eller kraftigt skadat läromedel kan komma att ersättas av vårdnadshavare. 

Läsårstider

Här hittar du läsårstider, aktuella lov och K-dagar. 

M

Modersmålsundervisning

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun.

Mobiltelefoner i skolan

Ystads kommun har inget generellt förbud mot mobiltelefoner i skolan. Varje skola tar fram egna förhållningsregler kring mobilanvändandet. Under skoltid lämnas mobilen i väskan eller lämnas in till läraren under lektionstid. På många skolor får mobilerna användas på rasterna. Skolan får omhänderta mobiltelefonen för att förebygga kränkande fotografering eller filmning. 

Måltider

Måltiderna ska medverka till att ge barn och ungdomar goda matvanor, god hälsa och bästa förutsättningar för att utvecklas och må bra. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Alla skoldagar erbjuds frukost och mellanmål i skolrestaurangerna. De flesta skolrestauranger har öppet 07.15-08.00 för elever som inte är inskrivna i fritidsverksamheten - hör hur det är på just din skola! Detta är en god möjlighet för föräldrar att säkra upp att barnen äter frukost innan skoldagen. Ingen föranmälan krävs. Maten tillagas på plats i våra tillagningskök.

Skolmatsedel finns i Vklass, men också Skolmaten.se

N

Nattugglan

Nattugglan är Ystads dygnet-runt-förskola/fritids som erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. Läs mer om Nattugglans verksamhet och hur du ansöker om plats.

Nyanländ

Här hittar du användbar skolinformation för dig som är nyanländ i Ystads kommun. 

Nyheter

Nyheter från utbildningsförvaltningen publiceras på ystads.se, under Förskola och Skola

Närvaro

Närvaro är viktig för att eleverna ska lyckas i skolan och för att uppleva delaktighet. Ystads kommun har rutiner för att tidigt uppmärksamma eventuell frånvaro oavsett orsak, och för att agera snabbt när frånvaron ökar. Läs mer om frånvaro och närvaro här. 

O

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar elever i förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidshem inklusive friskolor och gäller i hela världen utan självrisk. Läs mer om försäkringen och skadeanmälan här.

P

Parkering

Iaktta stor försiktighet vid hämtning och lämning med bil. Det är förbjudet att parkera i eventuella vändzoner då det förhindrar bussarnas framkomlighet samt uttryckningsfordon att ta sig in på skolans område. Var vänliga och använd de avsedda parkeringsplatserna.

Personuppgifter

Ystads kommun hanterar en stor mängd personuppgifter dagligen, vilket krävs för att kunna bedriva undervisning. Läs mer om personuppgiftshantering i Ystads kommun

Q

R

Raster

Alla barn mår bra av att vara ute och få frisk luft mellan lektionerna. På de flesta skolorna arrangeras vuxenledda rastaktiviteter. Kontakta ditt barns skola för att få mer information kring hur rasterna fungerar.

S

Specialkost

Specialkost serveras av medicinska, etniska eller religiösa skäl. För medicinska skäl krävs ett läkarintyg. Kontakta gärna köket för att diskutera ditt barns behov.
Ansökan om specialkost görs via en e-tjänst som hittas på Mina Sidor - E-tjänster. Intyg för specialkost kan lämnas direkt i e-tjänsten. 

Studiedagar

Studiedagar för lärare benämns numera som K-dagar; kompetensutvecklingsdagar. Under K-dagarna är skolan stängd. Fritids är öppet, så länge inte skolan via Vklass meddelat något annat. Läsårstiderna hittar du här.

Socialtjänst

Alla som arbetar inom skola och förskola är skyldiga att anmäla till Socialtjänst (Socialtjänstlagen §14) då det befaras att ett barn far illa. Socialtjänsten har en utredningsskyldighet. Numera har Ystads kommun en e-tjänst för orosanmälan.

Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insats, EMI, ansvarar för skolhälsovården. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare på de olika skolorna. Skolsköterskorna träffar alla elever och på initiativ av hen kan även eleverna träffa skolläkaren gällande skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling. Läs mer om EMI här.

Simundervisning

Alla elever i förskoleklass får simundervisning av utbildade simlärare på badhuset en gång i veckan.

Årskurs 1 - 9 får simundervisning av undervisande lärare på respektive skola, cirka 3-4 gånger per termin. Simförmåga ingår i kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Läs mer om vad Skolverket skriver om simning i skolan. Skolverket

Skolplacering

I Ystads kommun får vårdnadshavare ansöka om skolplacering för sitt barn inför förskoleklass och inför årskurs 7. Vid inflyttning till Ystads kommun under läsåret finns möjlighet att ansöka om skolplacering och i mån av plats kan önskemålet tillgodoses. Om du som vårdnadshavare i Ystads kommun önskar byta till annan kommunal skola under grundskoletiden ansöker du via e-tjänst. 
Läs mer om om skolplacering här. 

Skolskjuts

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9), Nordic International (åk7-9) och Kunskapsskolan (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmsta skola eller hållplats är längre än 1,5 km (åk F-3), 2,5 km (åk 4-6) och 3,5 km (åk 7-9). Du får mer information om skolskjuts och om hur du ansöker via hemsidan: ystad.se/skolskjuts

Språkval

Från och med årskurs 6 erbjuds eleverna språkval. Eleverna kan läsa spanska, franska eller tyska. Språkvalen läses på Västerportskolan och Norreportskolan. Språkvalet görs digitalt under vårterminen i årskurs 5.

Synpunkter eller klagomål

Om du har några klagomål, kritik eller andra synpunkter på någon skola eller fritidshem hoppas vi att du framför dem direkt till just den verksamheten. Om du inte är nöjd med skolans hantering av ditt klagomål/kritik, eller har förbättringsförslag eller andra synpunkter - kontakta oss!

T

Tobak

Rökning och snusning är inte tillåtet. Ystads kommuns tobak- och drogpolicy finns tillgänglig här. Om skolan uppmärksammar rökning eller snusning kommer vårdnadshavare kontaktas. Energidrycker är inte tillåtna i skolan.  

Trafik

Många skolor upplever stor trängsel i trafiken runt skolan, särskilt på morgonen. Om vårdnadshavare vill lämna sitt barn i skolan med bil, utan att gå med in, går det bra så länge det sker på anvisad plats. NTF har många goda råd och tips på hur du kan bidra till att ditt barn blir säker i trafiken till och kring skolan.

U

Ung i Ystad

Söker du sidor specifikt för unga i Ystad? Här hittar du snabbt och enkelt information som kan vara bra att ha, t ex vad du kan göra på fritiden, grejer som har med skolan att göra, hur kommunen kan stötta dig om du behöver hjälp och hur du kan vara med och påverka det som händer i Ystad.

Utflykter

Varje gång eleverna lämnar skolan för utflykt fyller lärarna i och gör en riskbedömning. Vårdnadshavare får information kring utflykter via Vklass. 

Utvecklingssamtal

Varje termin har du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn ett enskilt möte med skolan för att samtala med läraren och ditt barn om hur ditt barn utvecklas i skolan, vad som fungerar bra och vad ditt barn behöver träna mer på. Inbjudan till utvecklingssamtal skickas via Vklass. 

V

Vklass

Vklass är lärplattformen som används i Ystads kommun från förskola upp till gymnasium. Läs mer om vilka funktioner som finns, vad som förväntas av dig som vårdnadshavare och hur du enklast loggar in. ystad.se/vklass

Värdesaker

Skolan ansvar inte för de värdesaker/kläder som eleverna tar med sig till skolan, och kommer således inte att ersätta värdesaker/kläder som försvinner eller går sönder. 

X

Y

Ystads kommun

Det mesta av den information du behöver finns på Ystads kommuns hemsida. Ibland kan det vara svårt att navigera, eller att hitta till rätt person. Det går alltid bra att ringa växeln, som hjälper dig vidare. 0411-57 70 00. 

Z

Å

Ä

Ö

 

Publicerad 2022-08-13, Uppdaterad 2024-07-01