Hedeskoga

Planenheten jobbar just nu med att ta fram ett nytt område för bostäder i södra Hedeskoga. Detaljplanen förväntas antas under år 2024.

Länk till detaljplan

Om inga överklaganden inkommer vinner planen laga kraft kort därefter. Först då kan man starta arbetet med att bygga ut området med vägar, el och vatten och avlopp. Därefter kommer tomterna släppas till försäljning.

Läs mer om den pågående detaljplanen på planavdelningens sida.

 

Vanliga frågor och svar

Hur många bostäder kommer det att bli i Södra Hedeskoga?

Svar: Cirka 40-50 villatomter som kommer tilldelas enligt den kommunala tomtkön.

Utifrån det förslag på detaljplan som varit ute på samråd kan cirka 100 bostäder tillföras Hedeskoga, varav cirka 90 stycken inom kommunens mark. Anledningen till att det inte blir fler villatomter än 40-50 stycken beror på markens förutsättningar så som topografi och bulleraspekter.

Resterande tomter föreslås säljas till byggföretag som tar helhetsgrepp om delområden och bygger suterränghus respektive radhus/parhus.

Hur stor kommer villatomterna att bli?

Svar: Tomternas storlek kommer preliminärt att vara mellan 600-900 kvm. 

Vad kommer tomterna att kosta?

Svar: En värdering kommer att göras för att bestämma ett marknadsmässigt pris. Detta kan först göras när detaljplanen är klar.

När kommer tomterna att släppas till försäljning?

Svar: När detaljplanen har vunnit laga kraft, det vill säga när planen har börjat att gälla kommer arbetet med infrastrukturen att påbörjas. Detta innebär till exempel upphandling, anläggandet av el, vatten och avlopp med mera. Detta beräknas ta ca 2 år. I dagsläget förväntas tomterna vara säljklara år 2026.

Vad för typ av hus får man bygga?

Svar: I det samrådsförslag av detaljplanen som varit ute föreslås de friliggande villorna kunna bebyggas i upp till 1.5 våningar med sadeltak. Några tomter kommer också bebyggas med suterränghus av byggföretag på grund av markens lutning. Husen får byggas med antingen tegel eller puts och det finns bestämmelser om färgsättning i detaljplanen. Det är inte förrän detaljplanen antagits och vunnit laga kraft som man säkert kan säga hur husen ska utformas.

Kommer Hedeskoga byggas ihop med Källesjö?

Svar: Avsikten är att utbyggnaden ska vara en del av Hedeskoga. Dammarna kommer finnas kvar som rekreationsområde mellan Hedeskoga och Källesjö. 

Om Hedeskoga

Hedeskoga ligger i norra utkanten av Ystad. Ett stenkast bort finner du Dag Hammarskölds park. En gång- och cykelväg gör att du lätt kan promenera eller cykla in till centrum. I Hedeskoga finner du även en lågstadieskola F-3, en lekplats, en kyrka och Hedeskoga församlingshem som har barn- och caféverksamhet.

Läs mer om skolor och förskolor i Ystads kommun.

Tar du dig lite västerut från Hedeskoga finner ni Bjersjöholmsskogen som har ett naturreservat och två slott.

Du tar dig snabbt ut till E65:an och kan smidigt pendla med bil till Malmö, ca 6 mil. Lika lätt tar du dig  till busshållplatsen för vidare pendling mot t.ex. Sjöbo ca 2.5 mil eller Simrishamn ca 4.5 mil.

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2024-01-29

Kontakt

Försäljning, villatomter

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411- 57 73 87