Soda_Hedeskoga_plangrans.jpg

Södra Hedeskoga

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bygga ut Hedeskoga inom fastigheterna Lilla Tvären 2:3 och Hedeskoga 18:1, 18:3 samt 5:1. Utbyggnaden föreslås i huvudsak söder om Hedeskoga, mot Källesjö och Ystad stad.

Målet med planen är att kunna erbjuda småhus i ett stadsnära läge. I samband med planläggningen för bostäder planläggs även befintlig kyrkogård, Hedeskoga skola samt ett område öster om denna som idag innehåller naturmark, parkering och tekniska anläggningar. Dessa områden har tidigare inte varit detaljplanelagda.

Detaljplanen var ute på granskning 1 juli - 14 augusti 2020

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla: nina.begovic@ystad.se 

Intresserad av att köpa en tomt?

Trots att detaljplanearbetet startat kommer det dröja innan det finns säljklara tomter. Är du intresserad av att köpa tomt i Ystads kommun kan du anmäla dig till tomtkön via länk på den här sidan.

 

 

Publicerad 2020-01-12, Uppdaterad 2023-08-29