Taxor och avgifter

Brukningsavgifter från 1 januari 2024 (inkl. moms)

Brukningsavgiften för vatten och spillvatten är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

VA-taxa för brukningsavgifter 2024 antogs av kommunfullmäktige 23 november 2023.

Va-taxa 2024 för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Fastigheter med vattenmätare

Typ av ledning Fast avgift per år (kr) Rörlig avgift per m³ (kr)
Vatten 2 811,25 26,55
Spillvattenavlopp

2 482,50

26,55

Vatten och spillvatten avlopp

5 293,75 53,10

Fastigheter utan vattenmätare

Fast avgift per år (kr)

Permanentboende

Fritidsboende

Vatten

5 997,25

4 935,25

Spillvattenavlopp

5 668,50

 4 606,50

Vatten och spillvattenavlopp

11 665,75

9 541,75

Anläggningsavgifter för vatten-, spillvatten- och dagvatten från 1 januari 2024 inkl. moms.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna vid en nyanslutning till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnätet.

Avgift inkl. moms
  • Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
    för vatten, spill och dag       135 675 kr                                                
  • Avgift per lägenhet  33 918 kr
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättats 17 020 kr

Avgift för enbostadshus inkl. moms

Vatten, spillvatten och dagvatten

169 593 kr

Vatten + spillvatten

149 242 kr

Vatten

110 236 kr

Spillvatten

127 195 kr

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2024-01-25

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenhör
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Taxor vid tömning av brunnar och tankar

Diverse taxor 2024