Taxor och avgifter

Brukningsavgifter 2021 (inkl. moms)

Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

VA-taxa för brukningsavgifter 2021 antogs av kommunfullmäktige 2020-11-19.

Fastigheter med vattenmätare

Typ av ledning Fast avgift per år (kr) Rörlig avgift per m³ (kr)
Vatten 2082,50 19,25
Spillvattenavlopp 1753,75 19,25

Vatten och spillvatten avlopp

3836,25 38,50

 

Fastigheter utan vattenmätare

Fast avgift per år (kr)

Permanentboende

Fritidsboende

Vatten

4392,50

3622,50

Spillvattenavlopp

4063,75

3293,75

Vatten och spillvattenavlopp

8456,25

6916,25

 

Anläggningsavgifter 2021 (inkl. moms)

Anläggningsavgift för vatten-, spillvatten- och dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna vid en nyanslutning till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät .

VA-taxa för anläggningsavgifter 2021 antogs av kommunfullmäktige 2016-09-15 med indexreglering av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-18.

Anläggningsavgift tas ut för vart och ett av ändamålen

V - Vattenförsörjning             

S - Spillvattenavlopp             

D - Dag- och dränvatten


Taxa

  • Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
    för V, S och D    112 930 kr                                                          
  •  Avgift per lägenhet  28 232 kr
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättats 14 116 kr


För enbostadshus

Vatten, spillvattenavlopp och dagvatten

141 162

Vatten + spillvattenavlopp

124 223

Vatten

 91 756

Spillvattenavlopp

105 873

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2021-01-28

Kontakt

Tony Gunnemar
Utredningsingen
Växeln 0411-57 70 00
E-post: tony.gunnemar@ystad.se

Taxor vid tömning av brunnar och tankar

Diverse taxor 2021