Taxor och avgifter

Brukningsavgifter från 1 januari 2023 (inkl. moms)

Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

VA-taxa för brukningsavgifter 2023 antogs av kommunfullmäktige 17 november 2022.

Fastigheter med vattenmätare

Typ av ledning Fast avgift per år (kr) Rörlig avgift per m³ (kr)
Vatten 2 527,50 23,70
Spillvattenavlopp 2 198,75 23,70

Vatten och spillvatten avlopp

4 726,25 47,40

 

Fastigheter utan vattenmätare

Fast avgift per år (kr)

Permanentboende

Fritidsboende

Vatten

5 371,50

4 423,50

Spillvattenavlopp

5 042,75

4 094,75

Vatten och spillvattenavlopp

10 414,25

8 518,25

 

Anläggningsavgifter gäller från 1 januari 2023 (inkl. moms)

Anläggningsavgift för vatten-, spillvatten- och dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna vid en nyanslutning till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät .

Anläggningsavgift tas ut för vart och ett av ändamålen

V - Vattenförsörjning             

S - Spillvattenavlopp             

D - Dag- och dränvatten


Taxa

  • Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
    för V, S och D         124 245 kr                                                   
  •  Avgift per lägenhet  31 061 kr
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättats 15 586 kr


För enbostadshus

Vatten, spillvattenavlopp och dagvatten

155 306

Vatten + spillvattenavlopp

136 669

Vatten

100 949

Spillvattenavlopp

116 480

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2023-01-12

Kontakt

Tommy Enocksson
Abonnentingenjör
Växeln 0411-57 70 00
E-post: tommy.enocksson@ystad.se

Taxor vid tömning av brunnar och tankar

Diverse taxor 2023