Föreningsbidrag

Ystads kommun stödjer det lokala föreningslivet genom olika typer av bidrag.

De olika bidragen

Alla bidrag och information om dem, vem som kan söka samt villkor finns i e-tjänsten Webb-bidrag, i Ystads kommuns register- och bokningssystem FRI.

Du kan läsa om de olika bidragen utan att vara inloggad. 

 

 

Information

Här kan du läsa mer om hur e-tjänsten Webb-bidrag fungerar


Våra e-tjänster för föreningar

De e-tjänster vi tillhandahåller är kopplade till vårt bokningssystem FRI. Du når tjänsterna via hemsidan, här nedan eller via mina sidor.

 • WEBB-BIDRAG. Här läser du mer om alla bidrag, vem som kan söka dem samt klickar dig vidare till inloggning och ansökan. Du kan också se status på bidragsärenden.
 • FÖRENINGSREGISTER. Här hittar du kontaktinformation till alla kommunens föreningar samt loggar in och uppdaterar föreningens uppgifter – minst en gång årligen och däremellan vid behov. Uppgifterna och dokumenten finns alltid tillgängliga och kan därför ses även ses som en arkivfunktion.
 • BOKNINGSFÖRFRÅGAN. Här ser du lediga tider i våra anläggningar och lokaler och gör bokningsförfrågningar.
Inloggning

För att kunna söka bidrag krävs personlig inloggning. Denna får du genom att kontakta fritid@ystad.se.

Föreningen beslutar själv vilka representanter som ska få tillgång till e-tjänsterna Webb-bidrag samt Föreningsregister (där föreningens uppgifter uppdateras, och som ersätter blanketten Organisationsrapport).

Ange vilken eller vilka tjänster du ska ha åtkomst till när du begär inloggningsuppgifter.

En föreningsrepresentant kan i vissa fall ha åtkomst till mer än en e-tjänst, om detta förankrats hos föreningen. Som inloggad kan man då skifta mellan de tjänster man har åtkomst till.

Ansökan

Alla bidragsansökningar sker digitalt via e-tjänsten Webb-bidrag, i Ystads kommuns register- och bokningssystem FRI.

För att ansökan ska kunna hanteras måsta obligatoriska fält vara ifyllda, nödvändiga dokument vara uppladdade och föreningens uppgifter vara uppdaterade.

Uppladdning av dokument

Våra e-tjänster inkluderar funktionen att ladda upp dokument i pdf-format. Systemet känner automatiskt av vilka dokument som laddats upp och vilka som saknas, oavsett vilken e-tjänst som använts. Dokumenten är alltså knutna till föreningen, inte till e-tjänsten.

Vid ansökan om föreningsbidrag kommer du att behöva ladda upp nödvändiga dokument.

Samtliga uppladdade dokument kommer att finnas tillgängliga för er i inloggat läge, vilket innebär att funktionen kan användas som ett digitalt arkiv för er som förening.

Vad hände med organisationsrapporten?

Vi har tidigare begärt in föreningsuppgifter årligen, via blanketten Organisationsrapport. Nu loggar en föreningsrepresentant istället in via e-tjänsten Föreningsregister och uppdaterar föreningsuppgifterna direkt i systemet.

Uppgifterna måste vara uppdaterade och godkända för att eventuella bidragsansökningar ska hunna hanteras.

Behöver uppgifterna, t ex kontaktuppgifterna, uppdateras mer än en gång per år, så går det bra att logga in och justera dessa när som helst under året.

Hjälp

För att underlätta ansökningsprocessen finns tre instruktionsfilmer, som steg för steg visar hur en bidragsansökan går till. 

Har du frågor eller synpunkter på Webb-bidrag eller vill ha hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta fritid@ystad.se.

 

Bidragsbestämmelser

Bestämmelser, villkor och information för ideella föreningar och studieförbund. Antagna av Barn- och Utbildningsnämnden 2021-01-28.


Värdegrund

I Ystads kommun ger vi bidrag och stöd i olika former till ideella föreningar för att vi tror att Ystad blir bättre av ett rikt föreningsliv. Bidragen är en del av Kultur- och Utbildningsförvaltningens arbete för social hållbarhet: för att främja god folkhälsa, livskvalité och trygghet samt för att skapa förutsättningar för ett jämlikt fritidsutbud. Beroende på vad din förening har för verksamhet finns det olika bidrag att söka.

I bidragsbestämmelserna framgår Kultur- och Utbildningsförvaltningens vilja att synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som pågår i föreningslivet, och som innebär att bidragsberättigad föreningsverksamhet ska vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

De kommunala bidragen avser att hjälpa föreningarna och är tänkta att täcka en del av föreningarnas totala kostnader.

Allmänna bestämmelser
 • Bidragssökande föreningar ska ha sådan stabilitet och verksamhetsomfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras.
 • Bidrag fördelas inom ramen för av Kommunfullmäktige anvisade medel.
 • Kultur- och Utbildningsförvaltningen har fri prövningsrätt, och kan reducera de bidragsbelopp som finns angivna i bestämmelserna för varje enskilt bidrag.
 • Kommunens eventuella fordran på föreningen regleras innan bidrag utbetalas.
 • Bidrag kan beviljas till inom kommunen verksam förening, dock inte till sektion eller distriktsorganisation.
 • Inlämnade bidragsansökningar kontrolleras kontinuerligt. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från bidrag, bokade tider och/eller polisanmäls. Bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet. Kultur- och utbildningsförvaltningen kommer varje år att välja ut föreningar för särskild granskning.
 • Stödföreningar, supporterklubbar, ekonomiska föreningar, korpklubbar och religiösa föreningar är inte bidragsberättigade. Undantag kan göras om Barn- och Utbildningsnämnden bedömer att föreningens verksamhet är av mycket stort värde för kommunen.
 • Föreningar som får bidrag från annan kommunal instans är inte bidragsberättigade. Undantag kan göras om Kultur- och Utbildningsförvaltningen finner speciella skäl. En förening kan aldrig få bidrag från fler kommunala instanser för samma sak. Undantag från ovanstående gäller kommunalt aktivitetsstöd till sådana organisationer som får statligt aktivitetsstöd. Bidrag till studieorganisationer utgår enligt särskilda regler.
 • Föreningar som inte haft någon verksamhet under minst ett år (under de senaste 12 månaderna) eller har färre än 20 medlemmar, är inte bidragsberättigade. Undantag görs för lokalt aktivitetsstöd som kan sökas omgående efter att en förening blivit registrerad hos Kultur- och Utbildningsförvaltningen.
 • Kultur- och Utbildningsförvaltningen reserverar sig för eventuella ändringar av bidragsbestämmelserna.
Tilläggsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar
 • Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar ska utöver de allmänna bestämmelserna även ta fram en plan för barns rättigheter och skicka in den till Kultur- och utbildningsförvaltningen. Planen ska antas av föreningens årsmöte och revideras vartannat år. Planen ska täcka följande:
  • Undersöka vilka krav FN:s barnkonvention ställer på föreningens verksamhet.
  • Synliggöra hur rättigheterna säkerställs i föreningen och identifiera när tillämpning brister.
  • Ta fram utvecklingsområden för att säkerställa rättigheterna.
  • Upprätta handlingsplan med åtgärder till utvecklingsområdena.
  • Beskriva vad som ska göras för att planen ska hållas aktuell i föreningen.
 • Verksamheten ska vara av sådan karaktär som har positiv betydelse för barn och ungas utveckling och vara särskilt inriktad på åldersgruppen under 4-20 år.
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 4–20 år för att räknas som ungdomsförening.
 • Alla ledare i en förening ska på föreningens eller kommunens uppmaning kunna uppvisa utdrag ur brottsregistret.


Kort om FNs barnkonvention

(Svensk lag sedan 2020)

Ystads kommun tar genom barnkonventionen ansvar för att se till att kommunens alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda, att fritidsutbudet är tillgängligt för alla barn och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i alla verksamheter. Speciellt uppmärksammas nedanstående konventionsartiklar:

 • Artikel 31: Alla barns rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder, samt rätten att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
 • Artikel 6: Alla barns rätt till utveckling. Lek och kultur- och fritidsaktiviteter antas vara helande och läkande. De kan därigenom hjälpa barnet att återfå sitt självförtroende och sin tillit till omvärlden.
 • Artikel 12: Alla barns rätt till inflytande och påverkansmöjligheter i beslut som direkt gäller dem. Denna rätt gäller såväl i ett individuellt sammanhang som vid mer allmänna eller grupprelaterade beslut.

Barn har samma rätt och möjligheter som vuxna, och barnens fritid och rekreation ska inte diskrimineras. Fritidsutbudet ska således vara tillgängligt för alla barn.

Villkor för bidragsberättigande

För att vara bidragsberättigad ska föreningen uppfylla nedanstående villkor:

 • Verksamheten ska vara öppen för alla och vila på demokratiska grund med möjlighet till inflytande i föreningen samt bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
 • Verksamheten ska vara av ideell karaktär.
 • Verksamheten ska ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Ystads kommun.
 • Föreningen ska ha antagit stadgar som beskriver verksamhetens inriktning, syfte och mål, ha valt styrelse med ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter samt ha upprättat medlemsförteckning med namn, adress, födelsedata och uppgift om betald medlemsavgift.
  • Endast medlemmar folkbokförda i Ystads kommun är bidragsgrundande. Om föreningen bedriver verksamhet i fler kommuner än Ystads kommun, ska antalet medlemmar redovisas uppdelat på respektive kommun.
  • Med medlem avses medlem som regelbundet deltar i föreningens verksamhet och som har betalat medlemsavgift.
  • Föreningens medlemsavgift ska vara lägst 50 kr/medlem alternativt i genomsnitt 50 kr om familjemedlemskap tillämpas. Kravet på medlemsavgift gäller inte skolidrottsföreningar.
  • Den som har medlemskap av mera tillfällig natur, stödmedlem eller liknande, räknas ej som medlem.
 • Föreningar som fått bidrag ska vid begäran erbjuda sina räkenskaper och redovisningshandlingar för granskning på sätt som Kultur- och Utbildningsförvaltningen bestämmer. Handlingar som ligger till grund för bidragsansökan ska förvaras i minst 10 år efter verksamhetsårets utgång.
 • Vid marknadsföring ska det framgå att verksamheten/arrangemanget/projektet har stöd från Kultur- och Utbildningsförvaltningen.
 • Inneha bankgiro eller bankkonto.
 • Minst en representant från bidragsberättigad förening ska årligen delta i minst en aktivitet eller utbildning, som anordnas av Kultur- och Utbildningsförvaltningen, avdelning Fritid.
 • Uppmuntra till så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • Aktivt arbeta för att uppfylla nedanstående värdegrundspunkter genom att erbjuda en verksamhet som:
  • är könsneutral och präglas av ett intersektionalitetsperspektiv, dvs att man inte gör skillnad på människor utifrån till exempel etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation eller sjukdom.
  • i största möjliga mån är anpassad för utövare med funktionsvariationer.
  • aktivt arbetar mot diskriminering.
  • aktivt motarbetar tidig specialisering.
  • aktivt motverkar ”toppning” innan 15 års ålder.
  • visar förståelse och respekt för människors förutsättningar, olikheter, åsikter och värderingar.
  • har en uttalad friskvårdstanke (såväl fysiskt som psykiskt).
  • aktivt arbetar med förebyggande insatser mot alkohol och droger.
 • Följande handlingar ska årligen skickas in till Kultur- och Utbildningsförvaltningen (även föreningar som erhöll bidrag föregående år ska inkomma med handlingar):
  • Årsmötesprotokoll (senast 2 månader efter årsmötet)
  • Årsredovisning med resultat-/balansrapport (senast 2 månader efter årsmötet)
  • Revisionsberättelse (senast 2 månader efter årsmötet)
  • Uppdatera uppgifterna till Ystads kommuns föreningsregister (30 april årligen, vid eventuella ändringar komplettera senast 2 månader efter årsmöte)
Bestämmelser för studieförbund

En stor del av studieförbundens verksamhet sker i samarbete med föreningslivet. De flesta studieförbund har ett omfattande samarbete med lokala föreningar i sina medlemsorganisationer, men även fristående föreningar och nätverk. Studieförbunden kan bidra med föreningskunskap och hjälpa kulturgrupper att synas och nå ut, och medverkar till att skapa ett rikt kulturutbud i staden.

Ystads kommun lämnar stöd till studieförbunden som grundbidrag och som projektbidrag.

Studieförbunden ska:

 • främja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.
 • stärka och utveckla demokratin.
 • bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.
 • årligen skicka in nedanstående handlingar till Kultur- och Utbildningsförvaltningen:
  • Verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet som förbundet avser bedriva i Ystads kommun det kommande året.
  • Utarbetad plan för utvärdering och uppföljning av verksamheten.
  • Ekonomisk redovisning för föregående år.
  • Uppdatera uppgifterna till Ystads kommuns föreningsregister (30 april årligen, vid eventuella ändringar komplettera senast 2 månader efter årsmöte)

Kriterier

 • Kommunalt stöd kan sökas av de studieförbund som är verksamma i Ystads kommun och vars centrala organisation får statsbidrag från Folkbildningsrådet.
 • Studieförbundet ska ha en tydlig lokal förankring och medverka vid årliga samråd med Kultur- och utbildningsförvaltningen.
 • Anslaget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från den utbildning som lyder under skollagen och högskolelagen.

Uppföljning och utvärdering

Studieförbundens verksamhet i kommunen utvärderas mot planerad, genomförd, redovisad och utvärderad verksamhet, samt mot Barn- och Utbildningsnämnds mål och syfte med bidraget.

Kvalitén i studieförbundets lokala verksamhet bedöms utifrån studieförbundets verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning och utvärderingar. Av dokumenten ska det tydligt framgå hur verksamheten bedrivs i Ystad kommun.

Verksamhetsplanen ska tydligt utvisa mål och vilka effekter som man vill uppnå.

Verksamhetsberättelsen ska visa måluppfyllelse i förhållande till verksamhetsplanen, innehålla beskrivning av genomförd uppföljning och utvärdering samt en värdering av effekter och en beskrivning av hur man arbetar med att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Barn- och Utbildningsnämnden har rätt att utföra revision av de studieförbund som mottar kommunalt stöd. Studieförbunden ska på begäran kunna lämna de uppgifter och verifikationer som Ystad kommun kan behöva för sin granskning.

PDF-version

Övrig föreningsservice

Vi kan också hjälpa föreningar med luftning, dressning och andra underhållsarbeten av gräsplaner m m. För beställning och frågor kontakta vaktmästaren på Sandskogens idrottsplats, tel 0411-57 73 40.

Publicerad 2022-02-13, Uppdaterad 2023-12-18

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur- och Fritidfritidsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad

Boka ditt besök

Har du bokat någon av våra lokaler? Kontakta oss i förväg för att stämma av en tid för utlämning av taggar och larminstruktioner.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss på fritid@ystad.se.