Registrera förening hos KoU

Föreningar och organisationer som vill registreras i Kultur o Utbildnings föreningsregister måste ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Ystads kommun och i övrigt uppfylla kraven nedan:

 • Vara uppbyggd och fungera enligt i Sverige vedertagna demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin.
 • Bedriva ideell fritidsverksamhet större delen av året.
 • Ha vid konstituerande möte eller årsmöte antagna, skriftligt utformade stadgar.
 • Ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer.
 • Varje år ha årsmöte på vilket verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse föredrages och godkännes.
 • Uttaga medlemsavgift

  Med medlem avses fysisk person som:
 • Är upptagen i föreningens medlemsregister.
 • Betalar personlig medlemsavgift om lägst 50 kr/år. För föreningar som tillämpar familjemedlemskap skall medlemsavgiften i genomsnitt uppgå till minst 50 kr/medlem och år.
 • Regelbundet deltar i föreningens verksamhet
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande.


  För att föreningen skall bli registrerad skall följande uppgifter lämnas till Kultur o Utbildning:
 • Formuläret Föreningsregistrering ska fyllas i och skickas in.
 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från mötet då föreningen bildades och från styrelsens konstituerande möte
 • Medlemsförteckning innehållande namn, adress och födelsedata (6 siffror)
 • Verksamhetsplan
 • Om föreningen är ansluten till riksorganisation skall kopia på medlemsbeviset bifogas
 • Uppgift om föreningens plus-/bankgiro
 • Uppgift om organisationsnummer (erhålls av Skatteverket)
 • Av föreningen antagen Drogpolicy (gäller endast ungdomsföreningar)

 

Publicerad 2013-08-21, Uppdaterad 2019-11-12

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur o Utbildning – Fritid
Piparegränd 3
271 42 Ystad


Endast bokade besök

Vi tar ansvar för att begränsa smittspridningen av covid-19. Därför vill vi att du bokar tid med oss i förväg om du vill besöka oss på Piparegränd, för t ex hämtning av taggar till våra lokaler.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss via mail.